ديدارمديرعاملشركتشهركهايصنعتيباقائممقامصداوسيمايمركزگيالن

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مديرعامل ش//ركت ش//هركهاي صنعتي گيالن گفت: رس//انهها در شرايط كنوني يكي از مهمترين دستاوردهاي پيشرفت بشري و يكي از باارزشترين وسايل آگاهيرساني همگاني هستند.

احمدعلي شهيدي در نشست با قائم مقام صداوسيماي مركز گيالن گفت: امروز در جهاني زندگي ميكنيم كه رسانههاي همگاني، روزنامهها، مجالت، سينما و تلويزيون نقش كليدي و مهمي دارند.مديرعامل شركت ش//هركهاي صنعتي گيالن گفت: با توجه به توس//عه روزافزون تجارت، تبليغات بهعنوان يكي از اساسيترين ابزارهاي آن اهميت بسيار يافته است.

هرچند تبليغات موضوعي تازه نيست اهميت آن به جايي رسيده است كه تصور تجارت جداي از تبليغات با شيوه مدرن غيرممكن است.

وي در ادامه افزود: رس//انهها به خصوص راديو و تلويزيون نقش تس//ريعكنندهاي را دارند و در همين راستا صداوس//يماي مركز گيالن ميتواند حامي بزرگي براي واحدهاي صنعتي در ايجاد بازار داخلي و رونقبخشي به آن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.