اقدامات شركت آب و فاضالب گلستان در راستاي برنامههاي اقتصاد مقاومتي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مديرعام//ل ش//ركت آب و فاضالب گلس//تان اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومت//ي را مس//تلزم مديري//ت صحي//ح منابع و مص//ارف بي//ان كرد و گفت: براي اجراي برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي، صرفهجويي در منابع و مصارف براي حل مسايل مالي و چالشهاي متناظر با آن از مهمترين راهكارهاي تحقق اين هدف اس//ت و در راستاي سياستهاي سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل مرتبط با آن تدوين شده است.

محمدهادي رحمتي از جمله فعاليتهاي اجرا شده در راستاي اقتصاد مقاومتي تحقق اجراي برش استاني پروژههاي ابالغي ملي وزارت نيرو براي مديريت مصرف و كاهش مشتركين پرمصرف باالي 20 مترمكع//ب به تعداد 6110 فقره اش//اره كرد و اين رقم معادل 501درصد تعهدات براساس تكاليف ابالغي بوده است.

محمده//ادي رحمتي اظهار داش//ت: به منظ//ور تحقق اهداف عملياتي مرتبط با سياس//ت اقتصاد مقاومتي اين ش//ركت از محل تبصره «3» نسبت به تعويض 25 هزار و 579 دستگاه كنتور خراب اقدام كرده است و همچنين اصالح شبكه توزيع آب آشاميدني به ميزان 17 كيلومتر، مجهز كردن 14 فقره انشعابات يك اينچ به باال به سيس//تم قرائت از راه دور كنتور و پايش آنالين در شهر گرگان و اصالح قطر يكهزار و 371 فقره كنتور مش//تركين متناس//ب با مصرف از جمله فعاليتهاي مديريت مصرف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.