بهرهبرداريازگازرساني6 روستايبخشسيالخوردوروددرلرستان

Jahan e-Sanat - - أخبار -

طي آييني كه با حضور اس//تاندار لرس//تان، نماينده مردم شهرستانهاي دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي، مديرعامل شركت گاز استان، در شهرستان دورود برگزار شد، طرح گازرساني شش روستاي بخش سيالخور به بهرهبرداري رسيد.حشمتاهلل شمسخرمآبادي در ابتداي اين آيين ضمن اشاره به گازرساني روستاهايدوسر،حيدرآباد،حشويد،زرينخاني،ميدانوباباپشمان گفت:اينپروژهاواخرآبانماهسالگذشته،توسطاستاندارلرستان كلنگزني و شرگت گاز لرستان متعهد شد در هفته دولت سال 1396 به اين طرح خاتمه دهد.وي افزود: با تالش شبانهروزي و مضاعف همه پرسنل و متخصصان، اين روستاها بسيار زودتر از موعدمقررگازرسانيشدند.

اينمقاممسوولتصريحكرد:گازرسانيروستاهاييادشده،02 ميلياردريالهزينهدربرداشتكهازمنابعداخليشركتمليگاز ايران، تامين شده است.حشمتاهلل شمسخرمآبادي در ادامه به تعداد خانوار برخوردار از نعمت گاز در روستاهاي بخش سيالخور اشاره كرد و ابراز داشت:073 خانوار در اين مناطق ساكن بوده كه با بهرهبرداري از اين طرح به شبكه سراسري گاز متصل شدند.وي خاطرنشانكرد:درراستاياجراياينطرح،02 كيلومترخطوط تغذيهوتوزيعگازاجراشدهودرحالحاضر62 روستادربخش سيالخوردورودازنعمتگازطبيعيبهرهمندهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.