اتمامعملياتلولهرانيدرشهرقدس

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مدير امور آبفاي شهرستان قدس از اتمام عمليات لوله راني به روش پايپ جكينگ در منطقه شهرك ابريشم شهرستان قدس خبرداد.

رضواني گفت: با توجه به نزديكي ايام گرم سال، تامين آبشرب شهروندان و جلوگيري از افت فشار احتمالي در برخي نقاط شهر اين اموراقدامبهاجرايعملياتحفردوحلقهچاهدرمسيركمربنديچيتگرموسومبهچاههايسايپاديزل1و2 نمود.

وي افزود: به موازات حفر چاهاي يادشده اجراي خط انتقال اين چاهها به طول0202 متر به قطرهاي005،052،002 داكتيل نيز صورت گرفت كه با توجه به تالقي مسير خط انتقال مذكور با خطوط ريل آهن تهران- تبريز، مجوز عمليات لولهراني از اداره كل راه آهن صورتپذيرفت.

رضوانيادامهداد:اجراياينعملياتبهطول24 متروشامللولهكيسينگ0011 ميليمتريولولهآببر005 ميليمتريانجامشد وبابهرهبرداريازخطانتقاليادشدهوآباستحصالياينچاههاحداقل05 ليتربهظرفيتتوليدآبشهرستانقدسافزودهخواهدشد كه اين امر سهم بسزايي در گذر از ايام پيك مصرف در سالجاري خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.