زايندهرودازمرزورشكستگيگذشتهاست

Jahan e-Sanat - - أخبار -

كاوه مدني در جلسه كارگروه كميته آب كميسيون كشاورزي، آب و محيطزيست اتاق بازرگاني اصفهان با بيان اينكه بحران تا حدي قابل برگشت است و در يك بازه زماني رخ ميدهد، گفت: بايد بپذيريم جنس مشكالت حوضه آب زايندهرود از جنس بحران نيست و ما درواقعدراينمنطقهباشكستمواجهشدهايم.

وي درك و رسيدن به اين نتيجه كه منابع آبي ما كمتر از مصارف است را الزمه شروع تغييرات بنيادي در كشور دانست و ادامه داد: شايد بتوان با انتقالهاي بينحوضهاي قدري منابع آب را افزايش داد اما در نهايت باز به اين نقطه خواهيم رسيد كه بايد نيازها و مصارف رامتناسببامنابعآبيسازماندهيكنيم.

مدني طرح انتقال آب از سانفرانسيسكو به جنوب كاليفرنيا را نيز بسيار شبيه انتقالهاي بينحوضهاي در زايندهرود عنوان و اظهار كرد: سانفرانسيسكو بحران خشكسالي را يك فرصت دانست و به واسطه آن توانست براي اولين بار ميزان برداشتهاي زيرزميني توسط كشاورزانرااندازهگيريكندوبهكاهش52 درصديمصرفآبشربدستيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.