گراميداشتروززندرشركتتوزيعنيرويبرقچهارمحالوبختياري

Jahan e-Sanat - - أخبار -

بهمناسبتميالدحضرتزهرا)س(وبزرگداشتروززنطيمراسميباحضورمديرعامل،معاونانوجمعيازمديرانوكاركنانشركت توزيعنيرويبرقچهارمحالوبختياريازبانوانشاغلاينشركت،تقديرشد.

مجيدفرهزاد،مديرعاملشركتضمنتقديرازعملكردشايستهبانوانهمكاروگراميداشتميالدحضرتفاطمه)س(وروززن،حضرت زهرا )س( را اسوه زميني الهي و الگوي كامل زنان عالم دانست و گفت فاطمه را نميتوان با معيارهاي زميني تعريف كرد.

ايشان در ادامه به تشريح ديدگاههاي موجود در مورد مقام زن پرداخت و گفت: زيباترين ديدگاه در مورد جايگاه زن، جايگاهي است كه اسالم و قران معرفي كرده است.وي ابراز داشت زن امروز نسبت به گذشته جايگاه كاملتري دارد و چه بسيار زناني كه در زمينههاي مختلفعلمي-فرهنگي-اجتماعيو...ازمردانموفقترهستند.

در ادامه اين مراسم بانوان همكار حاضر در جلسه درخواستها و پيشنهادات خودرا عنوان كردند كه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و در پايان نيز با تقديم هدايايي از خدمات بانوان شاغل تقدير شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.