6 هزارتنسيمانبرايبازسازيمناطقسيلزده

Jahan e-Sanat - - أخبار -

فارس-بنيادمستضعفاندرراستايامدادرسانيبهسيلزدگاناستانهاي آذربايجانهاي شرقي و غربي، شش هزار تن سيمان مورد نياز براي بازسازي منازل، مدارس و پلهاي تخريب شده در اين دو استان را تامين ميكند.

به دنبال تاكيد مقام معظم رهبري در ارتباط با كمك مسووالن به سيلزدگان، رييس بنياد مس//تضعفان در راس هياتي از مديران ارشد بنياد ضمن س//فر به استانهاي آذربايجان ش//رقي و غربي و بازديد از مناطق سيلزده در زمينه مشاركت براي امدادرساني به آسيبديدگان اين بالي طبيعي با دو استاندار آذربايجانشرقي و آذربايجان غربي ديدار و گفتوگو كرد.

در اين بازديد محمد سعيديكيا در جمع خبرنگاران، درباره برنامه بنياد مستضعفان براي حمايت از سيلزدگان آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي گفت: پس از مشورت با استانداران دو استان، مقرر شد شش هزار تن سيمان مورد نياز بازسازي خانهها، پلها، اماكن و مسيرهاي آسيبديده، توسط كارخانههاي بنياد مستضعفان در اختيار اين استانها قرار گيرد تا با همكاري بنياد مسكن، بناها و پلهاي آسيبديده هر چه سريعتر بازسازي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.