برگزاري چهارمين قرعهكشي مشتريان همراه اول در استان مركزي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

با حضور فراهاني، مشاور كسبوكار مدير مخابرات منطقه مركزي، نمايندگان ادارات حراس//ت، بازرس//ي و رواب//ط عمومي مخابرات و جمعي از اصحاب رس//انه اس//تان، چهارمين قرعهكشي مشتركين خوشحساب همراه اول در استان مركزي برگزار شد. در اين مراسم كه در آخرين سهش//نبه سال 95 انجام شد، رييس اداره مشتركين تلفنهمراه منطقه مركزي گفت: در اين مرحله كه چهارمين مرحله از قرعهكشي يادشده است، مشتركيني كه از تاريخ يكم دي تا سيام بهمنماه 95 به عنوان مشترك خوشحساب در ليست شركت ثبت ش//دهاند و آيتمهاي موردنظر را دارا هس//تند در قرعهكشي شركت داده ش//دهاند.حبيبي افزود: در اين دوره، يكصد و 52 هزار و 295 مشترك همراه اول، مشمول قرعهكشي شناخته شدهاند و 72 جايزه را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.