تحليلگران در يك نشست تخصصي بررسي كردند؛ هدایت نقدینگی به بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - أخبار -

نشس//ت آزادانديشي با موضوع »تاثير سود بانكي بر بازارهاي مالي« برگزار شد. به گزارش سنا، اين نشست را كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران در ادامه سلسله نشستهاي آزادانديشي با حضور قاسم محسني عضو شوراي عالي بورس، عليرضا توكلي كاشي مدير بازار ابزارهاي نوين مالي در فرابورس ايران، سعيد اسالمي بيدگلي دبيركل كانون نهادهاي س//رمايهگذاري ايران، ياسر فالح مدير روابطعمومي و امور بينالملل سازمان بورس، عباسعلي حقاني نسب كارشناس مسايل اقتصادي و شمار ديگري از كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه و پول برگزار كرد. در اين نشست، سعيد اسالمي بيدگلي دبيركل كانون نهادهاي س//رمايهگذاري ايران، سرمايهگذاري ان//دك در بخشه//اي نوآورانه و پيش//رو و نيز توسعه فساد مالي را از مهمترين معايب وابستگي به سيستم بانكي برشمرد و گفت: نظام تجهيز و تخصيص منابع مالي در ايران همچنان بانكپايه است.اسالمي بيدگلي افزود: اعالم ورشكستگي يك بانك يا حتي يك موسس//ه مالي اعتباري كوچك در كشوري كه از هر موضوع آن برداشت سياسي ميش//ود، بحرانها و التهاباتي را رقم خواهد زد. دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران سپس با بررسي آثار ناشي از تورم بر اقتصاد خانوادهها و مقايسه آن با بحرانهاي بانكي اظهار داش//ت: از سال 88 تا 92 شايد دهها ميليون از پوله//اي فرد فرد جامعه از طريق تورم از بين رفته و صدايي از كس//ي درنيامده است؛ اما به محض انتش//ار حتي يك ش//ايعه درخصوص ورشكس//تگي يك بانك، س//پردهگذاران براي احياي س//رمايههاي خود جلوي بانكها صف خواهند كشيد و در مواقعي شايد با عصبيت نيز با اين موضوع برخورد كنند. اختاللدربازارها در ادامه اين نشست، عباسعلي حقاني نسب كارش//ناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه باالي 90 درصد س//پردههاي بانكي در اختيار كمتر از 500 هزار نفر از افراد جامعه اس//ت گفت: منابع خرد حجم بااليي از سپردهها را تشكيل نميدهند. وي بانكهاي فعلي را »چند شغله« توصيف كرد و افزود: بيش از پنج س//ال اس//ت برخي بانكها خود اذعان كردهاند كه ورشكستهاند اما همچنان نرخ س//ود باال ميدهند، به اين اميد كه بعدها از محلهايي همچون افزايش قيمت ساختمان و امالكي كه خريداري كردهاند، بدهيهاي خود را بپردازند. حقاني نسب با بيان اينكه بانكها خوب ي//اد گرفتهاند چطور بانك مركزي و قانون را دور بزنند اظهار داشت: هماكنون برخي اقدامات بانك ش//هر بر بازار سرمايه تاثير بسيار منفي گذاشته است. اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: بانك شهر بيش از هفت هزار ميليارد تومان از شهرداري طلب دارد كه متاسفانه در قبال آن سهام شهروند و شهر آفتاب به اين بانك واگذار ميشود؛ درحالي كه اساسا اداره شهر آفتاب يا شهروند در صالحيت بانكهانيستوتصويبايناليحهدرشورايشهر، شرايط مالي و حسابرسي در شهرداري را با ابهامات پيچيدهايمواجهخواهدكرد.ويهمچنينتصريح كرد: بايد حجم نقدينگي را كاهش داد؛ در غير اين صورت تورم وحشتناكي در انتظار اقتصاد كشور خواهد ب//ود و اين معنايي جز زدن جيب طبقه متوسط و ضعيف جامعه نخواهد داشت. نقشصندوقهايسرمايهگذاري قاس//م محسني عضو ش//وراي عالي بورس گف//ت: معتقدم بايد ش//هامت آن را داش//ته باش//يم كه اگر اشتباهي كرديم مسووليت آن را بپذيريم و اعالم ورشكستگي بانكها نيز اگر چه تورم و هزينههاي ديگري بر جامعه تحميل ميكند، اما اگر دولتي جرات كرد اولينبار اين بح//ران را علني كند بايد م//ورد حمايت قرار گيرد. محس//ني تاكيد ك//رد: البته در برخورد با معضالت بانكي بايد بهگونهاي عمل كرد كه س//پردهگذاران جزء آسيب نبينند. وي با بيان اينكه در اين مسير نيازمند جذب سرمايهگذاري خارجي هستيم، ادامه داد: هر مسيري جز اين، تورمزا است البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه س//رمايههاي جذب شده از اين طريق بايد به س//وي توليد و اش//تغال بيشتر هدايت شود. محسني همچنين با رد اين موضوع كه صندوقهاي سرمايهگذاري عاملي براي حفظ تورم ش//دهاند، گفت: اينكه س//ودهاي بانكي همچنان بايد كاهش پيدا كند صحيح اس//ت اما اينكه صندوقهاي سرمايهگذاري عامل تورم باش//ند خير. چراكه اين بانكها هستند كه به صندوقها سود بيشتر ميپردازند و لذا تخلف مج//ددا در خود بانك دارد اتفاق ميافتد و نه صندوقهاي سرمايهگذاري.

روشنكردنتكليفها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.