معامالت آب و كربن در راه بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه براساس مصوبه وزارت ني//رو هر واحد صنفي يا مصرفي كه مصرف برق بيش از پنج مگاوات داش//ته باشد، از ابتداي سال بايد برق خود را از بورس انرژي تامين كند، گفت: مطالعات امكانسنجي براي راهاندازي بازار معامالت آب و كربن در شوراي عالي انرژي تدوين ميشود. به گزارش فارس، مديرعامل بورس انرژي با بيان اينكه بايد تفكر س//نتي متولي انرژي در بخش دولت را مبني بر اينكه هركسي قادر به انجام آن نيست، مرتفع شود، گفت: بايد از سطوح ب//االي تصميمگيري تا رويههاي پاييندس//تي اجرايي موضوع عموميسازي بخش انرژي و برچيدن چارچوب سنتي در اين زمينه براساس الگوريتمهاي بازار سرمايه پايهري//زي كرد كه در اين زمينه بورس انرژي با فراهم كردن بس//تر مناسب براي كش//ف صحيح قيمتهاي تعادل//ي، افزايش ش//فافيت از طريق انتش//ار عمومي اطالعات، تس//هيل روند خريد و فروش و ايجاد فرصت برابر و غيرتبعيضآميز جهت انجام معامالت، پيشگيري از وقوع تخلفات و رانت و فساد، كاهش نوسانات قيمت و ريسك معاملهگران و تسهيل شرايط تامين مالي براي عرضهكنندگان و همچنين كاهش هزينههاي معامالتي در كنار نقدش//وندگي دارايي س//رمايهگذاران و كاهش انحص//ار و تقويت رقاب//ت در اين ب//ازار را فراهم كرده است. وي با بيان اينكه در سالجاري تامين مالي براي فعاالن حوزه انرژي در كنار طراحي س//اختار معامالتي بازار معامالت آب و كربن در دستور كار بورس و انرژي قرار گرفته است، گفت: مطالعات امكانسنجي بازار كربن و پس//ماند با همكاري سازمان محيطزيست و معاونت فناوري رياستجمهوري در حال تدوين دستورالعملي از س//وي بورس انرژي است كه در شوراي عالي انرژي به تصويب خواهد رسيد. اين مقام مسوول با بيان اينكه برنامه بورس انرژي تبديل شدن به مرجع قيمتگذاري حاملهاي ان//رژي در منطقه خاورميانه اس//ت، گفت:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.