چتر حمايتي دولت بر سر استارتآپها

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروه بورس- معاون توس//عه مديري//ت و منابع علمي و فناوري رياس//تجمهوري فيناس//تارز را تحولي بزرگ در حوزه فناوريهاي مالي دانست و گفت: خوشبختانه هماكنون جس//ارت ورود به حوزه نوآوري و فرهنگس//ازي در كشور ايجاد شده است. عليرضا دليري در آيين اختتاميه فيناستارز 2017 افزود: س//ال به س//ال فضاي فيناس//تارها فناورانهتر ميش//ود و اختصاص يك سالن مس//تقل به اين رويداد نيز ضمن تاثيرگذاري قويتر به ارتباط منسجمتر بين مخترعان و فناوران و سرمايهگذاران كمك خواهد كرد. وي با اشاره به تكاليف دولت و فضاي دانشگاهي در حوزه استارتآپها گفت: در ابتداي كار نياز به فرهنگسازي در اين حوزه داشتيم كه با اهرمهاي تش//ويقي براي دانشگاهها و ايجاد مراكز نوآوري احساس ميكنيم فضاي علمي كشور براي توسعه اين رويداد هم در دانشگاههاي بزرگ و هم دانشگاههاي دوردست آماده شده است. دليري با بيان حمايتهاي دولتي از استارتآپها و شركتهايدانشبنيانگفت:چترحمايتيبرسراستارتآپها گس//ترده شده تا اين فرآيند به مرحله تجاريسازي برسد و تاكنونبيشاز011 خدمتبرايحوزههايجديددانشبنيان ايجاد كردهايم. به گفته معاون توسعه مديريت و منابع علمي و فناوريرياستجمهوريبيشاز02 هزارشركتدانشبنيانو نوآورانه در كشور ايجاد شده و تشكيل صندوقهاي جسورانه و صندوقهاي پژوهشي فناوري در بورس هم ناشي از احساس نياز در اين حوزه بوده است. دليري ادامه داد: االن تعداد زيادي از بانكها، شركتهاي سرمايهگذاري VC راهاندازي كردهاند چراكه احساس ميكنند با ورود به اين فضا با سرمايهگذاري سودآورتر و پايدارتري مواجه هستند. وي طرحهاي ارائهشده در اس//تارتآپهاي امسال را برجسته توصيف كرد و گفت: بس//ياري از اين طرحها ميتواند تحوالت بزرگي در اقتصاد كش//ور ايجاد كند و معاون توسعه مديريت و منابع علمي و فناوري رياس//تجمهوري نيز تا آخر پشت سر مخترعان و مبتكران خواهد ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.