پيشبيني سود 823 ريالي »شنفت«

Jahan e-Sanat - - أخبار -

نفت پارس پيشبيني درآمد هر س//هم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه ثبت شده يكهزار ميليارد ريال به صورت حسابرسيش//ده اعالم كرد. شركت نفت پارس نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 823 ريال اعالم كرده است كه نسبت به EPS سالجاري معادل چهار درصد افزايش نشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين ش//ركت در س//ال مالي 96 در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 22 درصدي فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، افزايش شش درصدي سود ناخالص، افزايش چهار درصدي سود عملياتي و سود خالص است. شنفت« سود خالص در سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 را مبلغ يكهزار و 28 ميليارد و 173 ميليون ريال برآورد كرده است. يادآوري ميشود سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 30 اسفند 59، مبلغ 988 ميليارد 667 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم 791 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.