تحرك معامالتي در پرتفوي »وصنعت«

Jahan e-Sanat - - أخبار - چشمانداز کف بازار

در ادامه نشس//ت آزادانديش//ي با موضوع »تاثير سود بانكي بر بازارهاي مالي« عليرضا توكل//ي مدير ب//ازار ابزارهاي نوي//ن مالي در فرابورس ايران ضمن برش//مردن برخي ديگر از آسيبهاي نظام بانكي گفت: هماكنون نرخ س//پردهگذاري بانكها نزد بانك مركزي يك درصد است اما نرخ استقراض از بانك مركزي تا 42 درصد هم ميرس//د. وي پيشنهاد داد: بان//ك مركزي از بانكها بخواهد روي تابلوي خود اعالم كنند كه آيا عضو صندوق ضمانت س//پردهها هس//تند يا خي//ر. همچنين بانك مرك//زي بايد بهطور جدي موضوع رتبهبندي بانكها را در دس//تور كار قرار دهد و وضعيت مالي آنها اعالم عمومي شود تا سپردهگذاران تكليف خود را با بانكها بدانند. توكلي ادامه داد: ع//الوه بر اين بانك مركزي بايد از طريق پنجره اعتباري وارد شود و نرخ سود بانكي را اعالم كند. توس//عه نظام مالي، كاهش حجم نقدينگ//ي، تضمين س//پردههاي كوچك نزد موسس//ههاي مالي اعتباري، ساختاردهي به نظام بانكي و ايجاد ساز و كارهاي رتبهبندي اعتباري براي بانكها، توجه جديتر به جذب س//رمايههاي خارج//ي، برنامهريزي همزمان و همراس//تا در بخش ارز، ت//ورم، صادرات و واردات و اعتب//ارات از جمل//ه راهكارهاي//ي بود كه در جمعبندي نشس//ت آزادانديش//ي ب//ا موضوع »تاثير س//ود بانكي ب//ر بازارهاي مالي« بيان شد. براس//اس مصوبه هي//ات دول//ت و وزارت نيرو چنانچه ه//ر واحد صنعتي يا مصرفي س//رجمع مصرف برق آن بيش از پنج مگاوات باش//د، بايد برق مورد نياز خود را از ابتداي سالجاري از طريق بورس انرژي تامين كند. هماكنون هزينههاي شركتهاي توزيع و پخش نواحي از ابتداي امسال بهطور عليالحساب محاسبه ميشود و بايد منتظر صورتحسابهاي اصالحي خود در اين زمينه باشند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به نياز معاملهگران به قراردادهاي بلندمدت چه تمهيداتي براي حل اين مش//كل در بورس انرژي انديشيده شده، گف//ت: برخي معاملهگران براي امنيت معامالت خود با طرفهاي خارجي عالقهمند به معامالت بلندمدت در بورس انرژي هستند كه اين اقدام هماكنون در گام اول از طري//ق همكاري با ش//ركت ملي گاز ايران به منظور دستيابي به چارچوبي براي معامالت بلندمدت در بورس انرژي آغاز شده است.

س//رمايهگذاري صنعت و معدن در دوره يك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 خريدار و فروشنده س//هام چند شركت بورسي بود. شركت سرمايهگذاري صنعت و معدن صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 1395 را با سرمايه سه هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده، منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري صنعت و معدن در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده چهار هزار و 707 ميليارد و 190 ميليون ريال و ارزش بازار شش هزار و 174 ميليارد و 298 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمامشده اين شركت در دوره يك ماهه يادشده معادل 78 ميليارد و 311 ميلي//ون ريال افزايش ياف//ت و در پايان دوره به مبلغ چهار هزار و 785 ميليارد و 501 ميليون ريال رس//يد. ارزش بازار س//هام بورس//ي اين ش//ركت نيز در اين دوره با كاهش 129 ميليارد و 12 ميليون ريال معادل ش//ش هزار و 45 ميليارد و 286 ميليون ريال اعالم ش//د. »وصنعت« در اسفندماه سال 95 تعدادي از سهام چند ش//ركت بورسي را با بهاي تمامش//ده 287 ميليارد و 807 ميليون ريال به مبلغ 288 ميليارد و هفت ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل 200 ميليون ريال سود شناسايي كرد. اين شركت همچنين تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 366 ميليارد و 117 ميليون ريال خريداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.