بورس كاال شاهراه بازگشت رونق اقتصادي

Jahan e-Sanat - - أخبار - برنامه

اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در بازديد از نمايشگاه آيفكس، بورس كاال را يكي از ش//اهراههاي بازگش//ت رونق اقتصادي عنوان كردند و به عقيده آنها اين بازار در مسير اقتصاد مقاومتيدرحركتاست.بهگزارشسنا،احمداناركيمحمدي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اقدامات بازار سرمايه در راستاي بهبود اقتصاد و مردمي شدن آن نقش مهمي ايفا ميكندبهويژهاينكهشفافيتروندمعامالتدربورسكاالنشان ميدهد اين بازار در مسير اقتصاد مقاومتي در حركت است. وي افزود: فرهنگسازي در زمينه شناخت بازارها از مهمترين وظيفه بازار سرمايه است كه بورس كاال تاكنون در اين زمينه اقدامات مناسبي انجام داده و برگزاري چنين نمايشگاههايي ميتواند در اين زمينه موثر باشد. سيدفاطمه حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در رابطه با ورود بورس كاال به حوزه محصوالت كشاورزي گفت: اين بازار مالي عاملي موثر در رشد اقتصادي كشور است و طي سال گذشته با انجام اقداماتي همچون اجراي طرح قيمت تضميني و تامين مالي گندمكاران درمسيراقتصادمقاومتيگامبزرگيبرداشت.ويدرادامهافزود: كشاورزان در اين حوزه تامين مالي با مشكالت زيادي روبهرو هس//تند بنابراين بورس كاال با توسعه ابزارهاي مالي به رونق بازار كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان كشور كمك كرده است. حسيني افزود: بورس كاال با اجراي طرح قيمت تضميني، عالوه بر كاهش هزينههاي مالي دولت، به مصرفكنندگان و توليدكنندگان كشور كمك ميكند تا در مسير بهبود منابع خود قدم بردارند. همچنين در ادامه معصومه آقاپور، ديگر عضو كميسيون اقتصادي گفت: براي رونق اقتصادي ابتدا بايد در زمينه تحريك تقاضا اقداماتي انجام داد كه خوشبختانه بورس كاال در اين زمينه شرايط مناسبي را با توجه به ايجاد ابزارهاي مناسب مالي فراهم كرده است. وي ادامه داد: در خيلي از مواقع كاالهايمااستانداردهستندوميتواننددرزمينهبينالمللينيز موفق باشند اما متاسفانه عدم آگاهي فعاالن بازارهاي كااليي، اين رويكرد را به تاخير انداخته است به ويژه حضور واسطهگرها كه براي رونق اقتصادي بسيار مضر بوده كه شفافيت در اين بورس مانع از حضور آنان شده است. آقاپور در پايان در رابطه با عرضه تمام محصوالت قابل معامله در بورس كاال گفت: اگر الزامات قانوني به منظور عرضه همهجانبه محصوالت در بورس كاال با حمايت مجلس و دولت صورت گيرد تاثير بسيار زيادي بر رونق اقتصادي و كاهش فساد و رانت در كشور خواهد داشت به ويژه اينكه بورس كاال پتانس//يلهاي زيادي براي توسعه و گسترش خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.