عرضه اوليه سهام يك فوالدي در آينده نزديك

Jahan e-Sanat - - أخبار - نگاه

عرضه اوليه سهام يك شركت فوالدي به زودي در بورس نهايي ميشود. مدير اداره پذيرش بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه به احتمال زياد تا قبل از انتخابات رياست جمهوري 10 درصد از س//هام شركت فوالد كاوه جنوب كيش در بازار اول بورس تهران عرضه اوليه خواهد شد، گفت: اختالف بر سر قيمتگذاري سهام شركت بهپرداخت دليل اصلي تعويض اين عرضه اوليه بوده اس//ت. به گزارش فارس، اسماعيل درگاهي گفت: 10 درصد از سهام شركت فوالد كاوه جنوب كيش براي نخستينبار پس از پذيرش و درج نماد به احتمال زياد تا قبل از انتخابات رياس//تجمهوري از طريق بازار اول بورس تهران عرضه اوليه خواهد شد. وي با اشاره به وضعيت شركت فوالد كاوه جنوب كيش گفت: نماد معامالتي اين شركت هماكنون در تابلوي معامالت بورس تهران درج شده و آخرين اطالعات آن از طريق ش//بكه كدال در دسترس عموم سرمايهگذاران قرار گرفته اس//ت. درگاهي با بيان اينكه سهامدار عمده اين شركت بنياد مستضعفان انقالب اسالمي است، گفت: شركت فوالد كاوه جنوب كيش از جمله شركتهاي تكنولوژيمحور در منطقه هرمزگان بوده و از جمله شركتهاي فلزي آيندهدار در بازار س//رمايه خواهد بود. مدير اداره پذيرش بورس اوراق بهادار در ادامه با بيان اينكه شمش فوالد از جمله محصوالت اصلي شركت فوالد كاوه جنوب كيش است، گفت: كوره اين شركت به روش قوس الكتريكي بوده و قدمت آن به 11 سال پيش بازميگردد. وي در مورد عدم عرضه اوليه سهام شركت بهپرداخت گفت: اختالف بر س//ر قيمتگذاري اين سهم در بازار و مفروضات س//هامدار عمده در نحوه كشف قيمت آن دليل اصلي تعويق عرضه اوليه س//هام بهپرداخت در بورس تهران بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.