چارچوب مطالبات بخش خصوصی از دولت آينده؛ ثبات در بازار

Jahan e-Sanat - - أخبار - همین اطراف

گروهبازرگاني-بااينكهفعاالنبخشخصوصي از عملكرد تيم اقتصادي دولت و روند تعامل آنها با خودشان چندان راضي نيستند اما سعي دارند با برگزاري جلس//اتي براي ارزيابي نحوه عملكرد دول//ت يازدهم، نقاط ضعف و ق//وت دولت را به او گوش//زد كرده و راهكارهاي مناس//ب براي رشد اقتصادي كشور را به دولت آينده پيشنهاد كنند تا در سالهاي پيش رو نيز با ادامه سياستگذاريهاي اشتباهروبهرونباشيم.

با توجه به نامگذاري سالجاري مبني بر سال اقتصاديمقاومتي،توليدواشتغال،حركتدرجهت مبارزه با قاچاق، توجه به صنايع كوچك و متوسط و مهمتر از آن افزايش اشتغال و رفع بيكاري جوانان از موضوعات مهمي به شمار ميرود كه در راس توجه كارشناسانوصاحبنظرانقراردارد.برهميناساس رييس اتاق بازرگاني در بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، بخشي از مطالبات بخشخصوصي از دولت دوازدهم را مطرح كرد و گفت:عليرغمايجاد516 هزارشغلجديد،دولت نتوانستازجمعيتبيكاركمكند.مسعودخوانساري اظهاركردكهپارسال516 هزارشغلدركشورايجاد شد اما اين مشاغل نتوانست بيكاري را كاهش دهد و به دليل ورود نيروي كار جديد، نرخ بيكاري در همانحدقبليباقيماند.

در اين نشس//ت كه با حض//ور محمدامين سازگارنژاد معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و محمدرضا رضوي رييس موسس//ه مطالعات و پژوهشه//اي بازرگان//ي و جمع//ي از فعاالن بخشخصوصي و اعض//اي اتاق بازرگاني برگزار ش//د، تفاهمنامهاي ميان اتاق تهران و سازمان فني و حرفهاي كشور منعقد شد. به موجب اين تفاهمنامه، سازمان فني و حرفهاي كشور، يكي از مراكز آموزشي خود را كه در منطقه اقدسيه تهران واقع اس//ت، به مدت سه سال براي ارائه آموزشهاي كاربردي به اتاق تهران واگذار كرد. اتاق بازرگاني تهران نيز با استفاده از تجربيات خود مانند موسسه ترويج كسبوكار WIFI اتريش اين مركز را اداره خواهد كرد. مطالباتبخشخصوصي رييس ات//اق بازرگاني مروري بر اخبار و وقايع مهم اقتصادي طي يك ماه اخير داشته و با تاكيد بر مطالبات و خواستههاي بخشخصوصي از دولت دوازدهم با اشاره به آمار ارائه شده تورم و تكنرخي شدنآناظهاراميدواريكردروندكاهشتورمادامه داشته و تورم تكنرخي پايدار بماند.

مس//عود خوانساري در خصوص تراز تجاري مثبت در سال گذشته گفت: مثبت شدن اين تراز نشانه خوبي است و خوشبختانه براي دومين سال متوالي ميتوانيم بدون اتكا به نفت صادرات خوبي داش//ته باشيم. همچنين اين موضوع اميدواري بس//ياري در توليدكنن//دگان و صادركنندگان ايجاد كرده است.

ويبهشاخصرشداقتصاديدرسال59 اشاره كرد و گفت: گرچه سال 94 رشد اقتصادي صفر يا كمتر بود اما دستيابي به رشد مثبت اقتصادي حركت خوبي بود و اميدواريم س//ال 96 هم اين رشد ادامه داشته باشد.

ويادامهداد:توليدناخالصمليدرسال59 به رقم005 هزارميلياردتوماننزديكشدوايننشان ميدهد بعد از پنج سال رشد منفي ما توانستيم در سال59 بهرقمسال09 برسيم.

وي تاكيد كرد: آخرين شاخص بحث اشتغال استكهحدود516 هزاراشتغالايجادشداگرچه تالش شد اما ميزان اشتغال ايجاد شده نتوانست از جمعيت بيكار كم كند. اميدواريم روند رش//د شاخصهاي اقتصادي هم در دولت دوازدهم ادامه داشتهباشد.

خوانساري همچنين به مصوبه قبول اظهارنامه مالياتي بنگاههاي كوچك اش//اره ك//رد و گفت: خوشبختانه اين موضوع كه عليالراس را منتفي كردند و از اختيارات سازمان ماليات بود در راستاي حمايت از بخشخصوصي صورت گرفت و بسيار اتفاق خوبي بود.

رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: در سال جديدماموضوعانتخاباترياستجمهوريراپيشرو داريم كه اتاق بازرگاني حمايت از هيچ كانديدايي را به صالح ندانسته و براي بخشخصوصي و اقتصاد كشورمفيدنميداند.

وي افزود: اما بهترين زمان براي اعالم خواستهها و مطالبات بخشخصوصي اس//ت. ما بيانيه را در كوتاهترين زمان ممكن آماده كرديم و اميدواريم كانديداهايرياستجمهورينظراتبخشخصوصي را مد نظر داشته و اعالم نظر كنند

10 س/ال ، تكنول/وژي آموزش/ي وارد كشورنشد

در ادامه اين نشست معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بخش دولتي بايد در آموزش سياستگذار باشد، گفت: تكنولوژي آموزشي در01 سال تحريمها به كشور وارد نشد.

محمدامينبابياناينكهتوسعهورشداقتصادي و بهرهوري ملي بدون توجه به انتقال منابع به منابع انسانيتقريباغيرممكناست،گفت:دركشورهاي پيش//رفته، س//رمايهگذاري روي مهارتآموزي و بهروزرس//اني آنها خيلي ج//دي و پرهزينه انجام ميشود.

مع//اون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: مهارتآموزي در كشورهاي شرق آسيا بسيار عالي انجام ميش//ود اما در غرب آسيا كه ما در آن قرار داريم، بس//يار ضعيف است و متناسب با توسعه و بهرهورينيست.

سازگارنژاد با بيان اينكه اميدواريم دولت فقط در مس//ايل آموزشي سياس//تگذار باشد و اجراي آموزشها به بخشخصوصي واگذار ش//ود، اظهار داشت:درسالهاياخير،تكنولوژيهاييخريداري شده اما تكنولوژي آموزشي همراه با اين خريدها صورتنگرفتهاست.

رييس س//ازمان آموزش فني و حرفهاي بيان داشت:حتياگربهآموزشباديدتجارينگاهكنيم، ارزش توليد خواهد كرد در توسعه منابع انساني و نقش خواهد داشت.

معاونوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيدرحاشيه امضاي تفاهمنامه واگ//ذاري مديريت يك مركز آموزشيبهاتاقتهران،بيانداشت:براساسامضاي اين تفاهمنامه، مديريت آموزشي واحد اقدسيه به اتاق تهران واگذار ميشود.

2 تريلي/ون دالر س/رمايه ايرانيهاي خارج از كشور

در بخ//ش بع//دي اين نشس//ت، محمدرضا رضوي، رييس موسس//ه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، گزارش//ي از سياستهاي تجاري كشور و موانع سرمايهگذاري خارجي ارائه و با نمايندگان بخشخصوصيدراينزمينهتبادلنظركرد.

ب//ر اين اس//اس در ادامه رييس كميس//يون س//رمايهگذاري اتاق تهران با انتقاد از عدم امنيت سرمايهگذاري در كش//ور گفت: دو تريليون دالر س//رمايه ايرانيهاي خارج از كش//ور است كه به دلي//ل عدم امنيت حاضر نيس//تند آن را به ايران منتقلكنند.

فريال مس//توفي با اش//اره به اينك//ه قوانين س//رمايهگذاري در كش//ور ما خوب است، گفت: براي جلب سرمايهگذاري خارجي در كشور بايد امنيتايجادشود.

رييس كميسيون سرمايهگذاري با بيان اينكه س//رمايهگذار خارج//ي عالقهاي ن//دارد با بخش دولتي فعاليت داش//ته باش//د، گفت: در راستاي جذب سرمايهگذار خارجي بايد بخشخصوصي تقويتشود.

ويبابياناينكهبخشخصوصيداخليماامنيت ندارد،اظهارداشت:بالطبع،سرمايهگذارخارجيهم باچنينشرايطيجذبنميشود.

ويهمچنينبيانداشت:مشوقهايمامعموال روي كاغذ انجام ميشود و در حقيقت مشوقي در جذب سرمايهگذار نداريم.

ويبااشارهبهاينكهبراساسآماربيانميشودكه 11 ميلياردو008 ميليوندالرجذبسرمايهگذاري درسال59 صورتگرفتهاست،گفت:واقعيتاين استكهازاينرقمفقط5/1 ميليارددالرعملياتي شده است.

مستوفيبيانداشت:آيادرستاستكهدرحال دادن ارقام غلط باشيم، يكبار و براي هميشه بايد اقتصاد به دست بخشخصوصي داده شود.

وي با اشاره به دولت چين در جذب سرمايهگذار خارجيوايجادامنيتبرايسرمايهگذارگفت:وقتي چنين اتفاقي در چين افتاد، ساالنه 100 ميليارد دالر جذب س//رمايهگذار خارجي در اين كش//ور صورت گرفت.

رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني تهرانباتأكيدبراينكهبايدامنيتبرايسرمايهگذار فراهم شود، گفت: ايرانيهاي خارج از كشور بيش از دو تريليون دالر سرمايه در خارج از ايران دارند ولي بهدليلاينكهامنيتسرمايهگذاريدركشورندارند، سرمايههايخودرابهايراننميآورند.پسالزماست دولت امنيت سرمايهگذار را فراهم كند. بيماريهلندياقتصاد همچني//ن فره//اد فزوني ديگ//ر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين جلس//ه با اش//اره به اينكه اقتصاد ما دچار بيماري هلندي شده است، گفت: اميدوارم مسايل سياسي و دست زدن براي رش//داقتصاديكه56 درصدآنبهصنعتنفت وابس//ته است، باعث شود چش//مانمان را بر اين بيماريببنديم.

درادامهشريفنسب،عضوديگرهياتنمايندگان اتاق تهران بيان داشت: علت خروج سرمايهگذاران خارجي از كشور بايد آسيبشناسي شود چراكه شاهدخروجبرخيسرمايهگذارانازجملهتايلنديها ازپتروشيميمهربودهايم.

عليسنگينيان،عضوهياتنمايندگاناتاقتهران هم بيان داشت: تا وقتي نهادهاي مالي خارجي در كشوروجودنداشتهباشد،نبايدازجذبسرمايهگذار خارجيصحبتكنيم.

وي افزود: يكي از مش//كالت ما اين است كه هي//چ مدير خارجي در هيچ بخش//ي از صنعت استفاده نميكنيم، درحالي كه بايد اين مساله تغيير كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.