افزايش قيمت کاالهای اساسی ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

در حال//ي كه رون//د افزايش قيمت كااله//اي اساس//ي در روزه//اي آغازين سالجاري اوج گرفته و هنوز ادامه دارد، بانك مركزي نيز با ارائه گزارش تغييرات نرخ خردهفروشي مواد خوراكي در تهران ب//ار ديگر بر بينظمي و آش//فتگي بازار كاالهاي اساس//ي مهر تاييد زد. گزارش جديد بانك مركزي از تغييرات يك ساله م//واد خوراكي در هفت//ه منتهي به 25 فروردين 96 نشان ميدهد در اين مدت قيمت گ//روه لبنيات 7 درصد، تخممرغ 30/9 درصد، برنج 31/4 درصد، حبوب 19/6 درص//د، ميوههاي تازه 24 درصد، س//بزيهاي تازه 21/9 درصد، گوش//ت قرمز 9/6 درصد، مرغ 35/1 درصد، قند و ش//كر 20/6 درصد، چاي 13/7 درصد و روغننباتي 18/6 درصد افزايش يافته است. البته گزارش خردهفروشي 42 قلم كاال در قال//ب 11 گروه مواد خوراكي در هفته منتهي به ،96/1/25 از افزايش نرخ دو گروه مواد خوراكي و كاهش نرخ چهار گروه ديگر و همچنين ثبات نرخ پنج گروه مواد خوراكي طي اين هفته حكايت دارد. بر اين اساس نرخ حبوب و چاي افزايش و ن//رخ گروههايي نظير تخممرغ، ميوه و سبزيهاي تازه و مرغ كاهش داشته است، همچنين نرخ برنج، لبنيات، گوشت قرمز و روغننباتي نس//بت به هفته قبل از آن تغييري نداشت. لبنياتوتخممرغ در گروه لبنيات قيمت تمام اقالم اين گروه نس//بت به هفته قبل بدون تغيير بود. قيم//ت تخممرغ معادل 7/4 درصد كاهش يافت و شانهاي 100 تا 125 هزار ريال فروش رفت. برنجوحبوب در گ//روه برنج قيمت برن//ج وارداتي غيرتايلندي مع//ادل 5/0درصد افزايش داش//ت و قيمت برنج داخله درجه يك و درج//ه دو ثابت ب//ود. در گروه حبوب بهاي نخود مع//ادل 0/3 درصد، لپه 0/1 درص//د و لوبياچيتي 0/4 درصد افزايش يافت و قيمت ساير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. ميوههاوسبزيهايتازه همچنين در ميادين زير نظر شهرداري اقالمميوهوسبزيهايتازهكهتعداديازآنها ازنظركيفيدرمقايسهباسايرميوهفروشيها متف//اوت بودند، به نرخ مصوب س//ازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه ميشود. ميوه فروشيهايسطحشهراقالمميوهوسبزي تازهراعرضهكردندكهدرگروهميوههايتازه بهايپرتقالدرجهيكمعادل1/2 درصدو نارنگي4/3 درصدافزايشوليقيمتساير اقالماينگروهبين7/1 درصدتا8/3 درصد كاهشداشت.

درگروهسبزيهايتازهبهايگوجهفرنگي معادل9/4 درصد،سيبزميني1/0 درصد وپياز6/2 درصدافزايشوليقيمتساير اقالم اين گروه بين 0/7 درصد تا 8 درصد كاهشيافت. گوشتقرمزومرغ قيمت مرغ نيز معادل دو درصد كاهش داشت و قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. قند،شكر،چايوروغننباتي دراينهفتهقيمتچايخارجيمعادل 0/5 درصدافزايشيافتوقيمتقند،شكرو انواعروغننباتيبدونتغيير . موضوع:انجامخدماتقرائتوتوزیعصورتحسابمشترکیندرسطحاستانگلستان زماندریافتاسنادارزیابیکیفیواسنادمناقصهبهصورتهمزمان:حداکثر ظرف7روز پس از اتمام مهلت آگهی نوبت دوم اعالم آمادگی خود را به صورت کتبیبهآدرسگرگان-میدانبسیج-سایتاداری-شرکتگازاستانگلستان-امورقراردادهاتحویلنمایند. مهلتتحویلاسنادارزیابیکیفیواسنادمناقصهبهدبیرخانهمرکزی:ظرفمدت41 روزازآخرینمهلتتحویلاسنادمناقصهومهلتدریافتاسنادمناقصهاز امورقراردادهابمدت3 روزازتاریخدعوتنامهشرکتدرمناقصه نحوهدریافتاسنادارزیابیکیفیومناقصه:مناقصهگرانمیبایستپسازواریزهزینهاوراق)بهمبلغ000/004 ریالبهشمارهحسابسیبا1002064364712 بانک ملی( بصورت حضوری مراجعه و پس از تحویل رسید نسبت به دریافت اسناد از امور قراردادها اقدام نمایند. تضمینهایمعتبرشرکتدرمناقصه:بصورتیکیازتضمینهای الف:ضمانتنامهبانکییاضمانتنامههایصادرهازموسساتاعتباریغیربانکیبامجوزبانکمرکزی ب:ضمانتنامهصادرهازموسساتبیمهگردارایمجوز ج:انواع اوراق مشارکت د:وجه نقد ه:ضمانتنامهصادرهازصندوقهایضمانتدولتی... و:وثیقهملکیزمانومکانکمیسیونمناقصات:ساعت11 12/30یلا روزسه 96/2/26هبنش شرکتگازاستانگلستانمبلغتقریبیبرآورد: 50/445/000/000 ریالمبلغتضمینشرکتدرمناقصه:000/000/902/2ریال شرکتکنندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.shana.ir ویاپایگاهاطالعرسانیالکترونیکیشرکتگازاستانگلستانبهآدرس www.nigc-golestan.ir یا)بخشآگهیها-مناقصههایپیمان(مراجعهویاباشمارهتلفن56308423-710 واحدامورقراردادهاتماسحاصلفرمایند. تاریخچاپنوبتاول:03/1/6931 تاریخچاپنوبتدوم:2/2/6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.