مهلت54 روزهبراياعالمتعرفههايجديدواردات

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مجلس به دولت54 روز مهلت داده تا نرخ كاالهاي وارداتي را متناسب با توان توليد داخلي تنظيم و تعرفههاي آن را مشخص و ابالغ كند. همچنين برنامههاي جديد خود را براي مبارزه با قاچاق و شبه قاچاق ارائه كند.

برهميناساسدبيركميسيوناقتصاديمجلسبابياناينكهنخستينجلسه غيرعلني مجلس و جلسه كميسيون اقتصاد بنا را بر اين گذاشت تا در خصوص اوامر مقام معظم رهبري اقدامات جدي را آغاز كند، گفت: نخستين اقدام ما اين بود كه در تعامل وزارتخانههاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برنامههاي آنها را براي سال توليد و اشتغال بررسي كنيم و دو وزراي اين دو حوزه اقتصاد دعوت شدند كه دربيشاز5/2 جلسه،تصميماتبسيارخوبياتخاذشد.

حسن حسينيشاهرودي اظهار كرد: بهرغم تعامل خوب، تناقصهايي را هم در تعريف دولتيها از چگونگي جلوگيري از واردات كاال مشاهده كرديم.

وي ادامه داد: يك نگاه بر اين بود كه واردات را بايد هدفمند كنيم و نميتوانيم جلوي آن بايستيم زيرا در اين صورت قاچاق، رونق مييابد و بايد در حمايت از توليد حركتي را انجام دهيم تا به خودي خود واردات به حداقل برسد و قاچاق، بياثر شود. وي افزود: نگاه دوم بر اين بود كه بايد طرح ضربتي را داشته باشيم براي ممنوعيت برخي از كاالهايي كه در داخل كشور توليد و حتي قابليت صادرات آن را داريم.

حسيني اضافه كرد: نگاه نخست، صحيح است و بايد توليد داخلي قابل رقابت با توليد خارجي شود اما اگر نگاه حمايت از توليد صادرات محور و برونگرا باشد بايد گام به گام به پيش برود. حسينيشاهرودي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 696 قلم كاال را در نظر گرفته و به ستاد اقتصادي مقاومتي اعالم و ابالغ كردهاست،گفت:ازايناقالم،674 قلمكااليمصرفيبادوامو97 قلمكااليصنايع معدني و 74 قلم كاالي مرتبط با خودرو و 67 قلم كاالي مربوط به ماشينآالت و سرمايهاي است.

وي افزود: اين كاالها، ممنوعيت واردات اعالم شده است البته در شرايط و موارد خاص با تصميم وزارت صنايع بخشي از اين اقالم ميتواند وارد شود.

دبيركميسيوناقتصاديمجلسگفت:قراراستدرمدت54 روزيعنيتا51 خردادامسالدولتليستاقالمممنوعهرابراساساينفهرستو002 قلمكاالي پيشنهادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي تدوين و مشخص كند.

دبير كميسيون اقتصادي با بيان اينكه تقريبا همه كاالهايي كه از طريق قاچاق واردكشورميشودمصرفياست،ادامهداد:درحوزهگمركي41 رويهبرايواردات و22 نوععوارضگمركيو56 رديفمعافيتگمركيداريمكهدرجهانبيسابقه است. بايد به اجماع در اين زمينه برسيم.

ويبااشارهبهاينكهبسياريازقوانينبهدرستياجرانشدند،گفت:تيماقتصادي دولتهماهنگنيستند.

حسينيشاهروديافزود:منظورماايننيستكهمحدوديتوارداتكاالبهسمت اقتصاد درونگرا، منزوي و افراطي باشد بلكه بايد توانمندسازي فرآيند توليد را براي رقابتدرفضايبينالملليداشتهباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.