نگراني در واردات گوشت قرمز از برزيل

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايرنا- در حالي كه برخي كشورها به دليل مشكالت بهداشتي، در چند ماه گذشته واردات گوشت قرمز از برزيل را قطع كردند، اخيرا وزير جهاد كشاورزي در نشست خبري تاكيد كرد كشتارگاههاي مشكلدار برزيل جزو كشتارگاههايي كه با ايران قرارداد دارند، نيستند. در اين ميان به تازگي مديركل دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور نيز اعالم كرد: ايران به دليل حضور ناظران بهداشتي مقيم در كشورهاي مبدا واردات، مشكلي براي واردات گوشت قرمز ندارد. مسعود محمديان نگرانيها درباره توقف واردات گوشت قرمز برخي كشورها از برزيل را بيمورد دانست و افزود: ايران جزو كشورهايي است كه در11 كشورصادركنندهگوشتقرمزناظربهداشتيمقيم .وياظهارداشت:درحالي حاضر گوشت قرمز منجد مورد نياز ايران از كشورهاي برزيل، پاراگوئه، دانمارك، روسيه،ارمنستان،گرجستان،قرقيزستان،قزاقستان،مغولستان،هندوپاكستان تامين و وارد ميشود. وي تصريح كرد: سازمان دامپزشكي براي واردات گوشت قرمز، الزامات خود را به همه كشورهاي صادركننده به ايران ارسال و بهطور كامل وضعيت دامداريها، بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام، مراحلكشتار،بستهبنديوبارگيريراازنظركارشناسيبررسيميكند.ويافزود: درحالحاضرايرانبابرخيكشتارگاههايبرزيلهمكاريداردكهاگرهريكازآنها با مشكلي روبهرو شوند بهطور قطع ايران واردات خود را از اين كشتارگاهها متوقف ميكند. براي نمونه، چند ماه پيش به دليل بروز مشكل در سيستم سرمايشي يكي از كشتارگاههاي طرف قرارداد ايران، خريد از آن متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.