ژاپن مطالعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي را آغاز كرد

Jahan e-Sanat - - أخبار - دیدگاه

قيمتنفتدرحاليكهطيسههفته گذشته افزايشي بوده است، روز گذشته براي دومين روز متوالي كاهش يافت و بشكهاي 55/10 سنت فروخته شد.

پسازتعطيالتطوالنيعيدپاككه موجب شد بسياري از بازارهاي جهان تا چهار روز تعطيل ش//وند و در شرايطي كه يك گ//زارش دولت آمريكا نش//ان ميدهد ميزان توليد نفت اين كش//ور افزايش يافته، قيمت نفت در معامالت كمحجم روز گذش//ته با فرازونش//يب فراواني همراه بود.

هر بشكه نفت برنت درياي شمال روز سهشنبهبا62 سنتكاهش01/55 دالر فروخته شد. اين نوع نفت روز دوشنبه را نيز با كاهش 53 سنتي به پايان برد درحاليكهطيسههفتهگذشتهافزايش يافته بود.

نفتخام آمريكا روز گذش//ته با 23 سنت كاهش 52/42 دالر معامله شد. روزقب//ل از ان ني//ز 53 س//نت كاهش يافته بود.

آمارهاي دولت آمريكا نشان ميدهد توليد نفت ش//يل اين كشور در ماه مي احتماال بيشترين رشد ماهانه را در طي بيش از دو س//ال اخير خواهد داش//ت. اين در حالي اس//ت ك//ه روند افزايش تعداد سكوهاي حفاري نفتي در آمريكا سرعت گرفته است.اداره اطالعات انرژي آمريكا اعالم كرد: انتشار ميرود ميزان توليد نفت شيل آمريكا در ماه مي 123 هزار بشكه در روز افزايش يابد و به 5/19 ميليون بشكه در روز برسد.

ب//ا توجه به اينكه موسس//ات مالي در ح//ال س//رمايهگذاريهاي هنگفت در بخش توليد هستند، انتظار ميرود تولي//د نف//ت آمريكا بي//ش از اين نيز افزايش يابد.

هرگونه افزايش در توليد نفت آمريكا كه اكنون س//ومين توليدكننده بزرگ نفت جهان است، احتماال تاثيري منفي بر تالشهاي اوپك براي كاهش عرضه نفت خواهد گذاشت. اوپك قرار است در نشستبيستوپنجمماهميخودتمديد توافق كاهش توليد را بررسي كند.

اين در حالي اس//ت كه مديرعامل شركت ملي نفت عربس//تان )آرامكو( گفت: با وجود افزايش توليد نفت شيل در آمري//كا كه در كوتاهمدت به كاهش قيمت نفت كمك ميكند، بازار جهاني نفت در حال نزديكتر شدن به وضعيت تعادل است.

امين ناصر گفته اس//ت مازاد عرضه نفت در بازارها براي ظرفيت توليد جديد و س//رمايهگذاري مورد نياز آينده كه از هماكنون بايد ايجاد ش//ود اما به دليل سطح پايين قيمتها ايجاد نميشود، مضر است.

به گفت//ه وي، با اين حال بازار نفت ك//ه در كوتاهمدت دچار م//ازاد عرضه است در س//الهاي آينده دچار كمبود عرضه خواهد شد.

مديرعامل آرامكو همچنين تحليل كرده كه بسياري از شاخصها بيانگر اين هستند كه بازار نفت نسبت به گذشته متعادلتر شده و مجموع موجودي انبار كش//ورهاي عضو س//ازمان همكاري و توسعه اقتصادي رو به اتمام است.

عربستان س//عودي كه توليد نفت خود را پي//ش از امضاي توافق كاهش توليد به باالترين س//طح خود رسانده بود، هماكن//ون به منظور كاهش مازاد عرضه نف//ت در بازارها و در نتيجه باال رفتن سطح قيمتها در چارچوب توافق كاهش توليد اوپك و غيراوپك از توليد نفت خود ميكاهد.

رش/د مصرف انرژي در آس/يا كند شد

از س//وي ديگر مصرف س//وخت در بزرگتري//ن اقتصادهاي آس//يا پس از سالها رش//د انفجاري در حال كاهش است و اين مس//اله تالشهاي اوپك و غيراوپكيها براي كاهش عرضه و مهار مازاد عرضه را تضعيف ميكند.

آس//يا كه بي//ش از يكس//وم نفت عرضهشده در جهان را مصرف ميكند، يك//ي از بزرگترين و رو به رش//دترين مناطق جهان از نظر مصرف نفت است و عطش سيريناپذير اين منطقه براي انرژي طي س//الهاي گذشته، يكي از عوامل رشد قيمت نفت بوده است.

اكن//ون برخي ميگويند اين تصوير همواره رو به رشد از ميزان تقاضا براي انرژي در آس//يا در حال تضعيف شدن است.

مت استنلي، دالل نفتي در موسسه فريت اينوستور سرويسز در دوبي گفت: نش//انهها از تقاضاي رو به رشد درست آنطور كه به نظر ميرسد، نيستند. رشد تقاضا براي نفت در چين به پايينترين رقم خود طي سه سال گذشته رسيده و تقاضاي ژاپ//ن براي نفت نيز كاهش داشته است.

با توجه به وجود مقادير باالي نفت موجود براي خريداران، عربستان در ماه جاري مي//الدي، قيمت نفت خام خود براي ماه مي را در بازار آس//يا 30 سنت نس//بت به ماه آوريل كاهش داده و 45 سنتكمترازشاخصعمان/دوبيتعيين كرده است.

به گزارش رويترز نش//انههاي اشباع بازار انرژي آسيا در ساير نقاط اقتصاد اين منطقه نيز مشهود است. صادرات بنزين چين در ماه فوريه به دومين رقم باالي ماهانه خود رسيده زيرا پااليشگاههاي اين كشور براي فروش فرآوردههاي توليد خود به صادرات به ديگر بازارهاي آسيا روي آوردهاند. توقفروندنزوليپسازبرجام اين در حالي اس//ت ك//ه وزير امور خارجه ايران تاكيد كرد: پس از برجام به لطف خدا و با تالش مديران و كاركنان صنعت نفت، نهتنها س//هم ايران از بازار جهان//ي نفت بازپس گرفته ش//د بلكه با ديپلماس//ي موفق نفتي، روند نزولي قيمتها نيز متوقف شد.

محمدجواد ظريف با انتشار نموداري از برجام و صادرات نفت نوشت: پنجمين گزارشاجرايبرجامروزشنبهبهمجلس شوراي اسالمي ارائه شد. نموداري كه در گزارش ديماه به مجلس آمده اس//ت، نشاندهنده روند كاهنده صادرات نفت ايران در سالهاي قبل از برجام و شرايط كنون//ي صادرات در ص//ورت به نتيجه نرسيدن توافق موقت ژنو )صادرات صفر( يا عدم دستيابي به توافق نهايي برجام )يك ميليون بشكه در روز( است.

وي يادآور ش//د: نمودار روند قيمت نف//ت نش//ان ميدهد برخ//الف تصور دوستان، شروع تحريمهاي نفتي نهتنها بهباالرفتنقيمتجهانينفتنينجاميد بلكه با افزايش توليد عربستان و گرفتن سهم بازار ايران، روند نزولي قيمت نفت از همان ابتداي تحريمها شروع شد.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران از دريافت نتيجه شش مطالعه فني پس از امضاي تفاهمنامههاي MOU و HOA از شركتهاي خارجي خبر داد.علي كاردر با بيان اينكه همه قراردادها به جز قراردادي كه با شركت توتال امضا شدهMOU بوده و فقط قرارداد توتال HOA بوده است در موردشركتهاييكهمطالعهفنيخودراارسالكردهاند،توضيحداد:تاكنون شش مطالعه فني از شركتهاي لوك اويل، مرس، توتال، اينپكس، پترومينا و يك شركت ديگر دريافت شده است.به گزارش ايسنا، كاردر پيش از اين خبردادهبودكهحدود02 تفاهمنامهو HOA با شركتهاي بينالمللي نفتي كه بسيار معتبر هستند امضا شده، جز تعدادي كه تقاضاي مطالعه ميداني مشترك داشتند، هركدام از شركتها يك ميدان را براي مطالعه انتخابكردند.امضايتفاهمنامهدورهقرارداديراكوتاهترميكند.شركتها يك دوره مطالعات فني دارند كه بايد اطالعات فني ميدان را از ما بگيرند و پيشنهاد فني خودشان را به ما عرضه كنند. مهلت شش ماهه بسياري از شركتها هنوز تمام نشده است. برخي شركتها عالقهمند بودند از آنجاكه مذاكرات قراردادي طول ميكشد، يك قرارداد مياني به نام HOA امضا ش//ود. حدود 85 درصد مفاهيم قرارداد داخل HOA است و مهمترين مورد آن بخش فني و بخش بازرگاني و مالي است. بنابراين هنگامي كه وارد مذاكرات قرارداد ميشويم ديگر در دو مورد يادشده بحثي مطرح نميشود. بر اساس اين گزارش، شركتهاي لوك اويل و پترومينا مطالعات خود را براي آب تيمور و منصوري، شركت توتال مطالعات خود را براي توسعه فاز 11 پارسجنوبي، شركت اينپكس ژاپن مطالعه خود را براي توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.