چگونه يك موفقيت ملي را بيارزش قلمداد میكنند

Jahan e-Sanat - - أخبار - رویداد

به گفته نايب رييس كميس//يون انرژيمجلسمابايدقاعدهبازيسياسي را رعايت كنيم. چگونه ممكن است به دليل اينكه مخالف دولت هس//تيم به دنبال آن باشيم كه يك روز تاريخي در صنعت نفت و گاز يك ملت را اينگونه بيارزش قلمداد كنيم؟ افتتاح اخير در پارسجنوبي، افتخاري ملي است.

حس//ين اميريخامكان//ي درباره ادعاهاي مخالفان دولت مبني بر اينكه 85 درصد فازهاي افتتاحش//ده اخير در پارسجنوبي مربوط به دولت قبل است، تصريح كرد: در سالهاي قبل از 91 و 92 انرژي ما هم در حوزه نفت و هم گاز، چه پارسجنوبي، چه كاويان و فعاليتهاي پتروشيمي با چند چالش مواجه بود و سرمايهگذاري در صنعت نفت با روند نزولي روبهرو بود.

وي در ادام//ه اف//زود: تحريمها هم مزيد بر علت شد. توليد نفت و گاز سير نزولي و كاهش//ي داش//ت و حتي گاز مصرف داخل را به زور تامين ميكرد. در فازهاي پارسجنوب//ي برنامههاي زمانبندي 35 ماه//ه مانده بود و اجرا نش//د در اين بين قطر از ‪15 01،‬ سال قبل از ما در حال برداش//ت بود و همه نگ//ران ميادي//ن مش//ترك بهويژه در پارسجنوبي بوديم.

نماينده مردم زرن//د و كوهبنان با اشاره به اليه نفتي پارسجنوبي گفت: دغدغ//ه و نگراني درب//اره اليه نفتي و گازي پابرجا بود. هركسي اين موضوع را فراموش كرده باشد، فعاالن حوزه نفت و گاز اين اتفاقات را فراموش نكردهاند. اگر اخبار آن سالها را مرور كنند، اين مشكالت به روش//ني مشخص است. تحريمهاي همهجانبه از بيمه كشتيها تا بحث فروش، مالي و انتقال پول همه و همه موجب محدوديت فعاليتهاي ما شد.

وي ب//ا اش//اره ب//ه فعاليتها در س//الهاي 92 به بعد گفت: طي اين چهار س//ال به هر دليلي، چه برجام، چه ديپلماسي خارجي، چه ديپلماسي نفتي، چه ديپلماسي اقتصادي و چه مديريت داخلي موجب ش//ده باشد، شاهد آن بوديم كه فضاي اين صنعت از نف//ت و گاز گرفته تا پتروش//يمي تغيير كرده است.

اميريخامكان//ي در ادامه افزود: با رفع تحريمها در اين چهار سال شاهد بوديمفازهايپارسجنوبياولويتبندي و منابع كمكم جهتدار ش//د و منابع حاصل از فروش نفت و گاز هم جهتدار مصرف ش//د و به نوعي در اين صنعت شاهد جنب و جوش و تحرك بيشتر بوديم. ش//اهد آن بوديم كه با افزايش تح//رك در ميدان نفتي پارسجنوبي سرعت اس//تخراج و بهرهوري بيشتر شد. باالخره طي اين چهار سال چند فاز آماده بهرهبرداري شد.

وي ب//ا بي//ان اينك//ه فعالي//ت در پارسجنوبي از سالها قبل شروع شده بود، تاكيد كرد: اگر در اين چهار سال فعاليت تسريع پيدا نميكرد، مشخص نبود كه چند سال ديگر اين كار طول ميكشيد و كي تمام ميشد. به هر حال زحمات يك مجموعه و توان ملي بود كه به ثمر رسيد و جهشي در صنعت نفت و گاز كشور بود.

بايد شمش/يرهاي سياسي را غالفكنيم

ناي//ب ريي//س كميس//يون انرژي مجلس با اش//اره به هدفگذاري مقام معظ//م رهبري براي س//ال 96 گفت: اين سال را توليد و اشتغال نامگذاري كردند. همانطور كه ميدانيد چندين س//ال اس//ت كه نامگذاري سالها بر محور اقتصاد اس//ت. بنابراين ميتوان نتيجه گرف//ت اين روحيات مغاير اين نامگذاريهاست.

وي در ادام//ه اف//زود: برآين//د اين درگيريهاي سياس//ي طي دهههاي اخير اين اس//ت كه هم//ه از وضعيت كنونيناالنيم.بههرحالاينمواردمورد قضاوت قرار ميگيرد. اين روندي كه در چند دهه بوده، بايد تغيير داده ش//ود. بايد در موضعگيريها، در برخوردهاي سياسي، نظام پولي و مالي و نوع نگاه بهمخالفسياسيتغييررويهدهيم.بايد شمشيرهاي سياسي را غالف كنيم و با اراده ملي پاي كار بياييم و بايستيم.

پارسجنوبيازدولتاصالحات شروع شد و پس از آن معطل ماند

اميريخامكاني با اش//اره به اينكه قرار نيس//ت همه يك نگاه سياس//ي داشته باشيم، تاكيد كرد: بايد قاعده بازي سياسي را رعايت كنيم. چگونه ممكن اس//ت به دنبال آن باشيم كه يك روز تاريخي در صنعت نفت و گاز يك ملت را اينگونه بيارزش قلمداد كنيم. اين افتخار ملي اس//ت. به هر ح//ال حركتي در دول//ت اصالحات آغاز ش//د و پ//س از آن معطل ماند. باالخره طي اين چهار سال با تسريع در فعاليتها به ثمر نشس//ت و همه بايد به آن افتخار كنيم.

وي در ادام//ه اف//زود: اينكه زمان افتت//اح را چگونه تعيين ميكنند به علل بسيار بس//تگي دارد. پروژههاي بزرگ//ي مانند پارسجنوبي نياز دارد مدت//ي به صورت آزمايش//ي فعاليت كن//د تا از لح//اظ ايمني و ملي خود را نش//ان دهد. همه به ياد داريم كه رييسجمهور وق//ت افتتاحي انجام داد و هن//وز از محوطه خارج نش//ده بود، انفجار اتفاق افتاد.

نايبرييسكميسيونانرژيمجلس در پايان گفت: دولت يازدهم تا مردادماه روي كار است و پنج ماه زمان فعاليت دارد پ//س اين برنامهه//ا به قوت خود باقي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.