نفت ايران جاي روسيه را در لهستان ميگيرد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

دور جديد مذاكرات شركت ملي نفت ايران و لوتوس لهستان به منظور نهايي كردن قرارداد فروش بلندمدت نفت تا پيش از پايان ماه آوريل 2017 برگزار خواهد شد كه در صورت توافق عمال نفت ايران جايگزين نفت اورال روسيه ميشود.

دور جديد مذاكرات شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي نفت لهستان )لوتوس( با هدف امضاي قرارداد بلندمدت فروش نفتخام تا چند روز آينده )تا پيش از پايان ماه آوريل (2017 آغاز ميشود كه در صورت توافق عمال نفت ايران جايگزين نفت اورال روسيه در بزرگترين پااليشگاه نفت لهستان خواهد شد.

اين گفتوگوها درحالي بين ش//ركت ملي نفت و لوتوس آغاز ميشود كه سال گذشته ايران يك محموله يك ميليون بشكهاي نفت خام سنگين به اين پااليشگر اروپايي عرضه كرده بود.

اين گفتوگوها به دنبال فشار دولت لهستان به پااليشگاههاي نفت اين كشور به منظور كاهش وابستگي به نفت وارداتي از روسيه انجام ميشود و پااليشگر لوتوس هم در راستاي اين سياست به دنبال جايگزين كردن نفت كشورهاي ايران، عربستان و نيجريه با نفت اورال روسيه است.

از سوي ديگر درحالي لوتوس مذاكرات براي خريد بلندمدت نفت از ايران را در دستور كار قرار داده كه ساير پااليشگران بلوك شرق اروپا همچون شركت مجارستاني ،Mol ش//ركت دولتي بالروس BNKو شركت ‪PKN Orlen‬ لهستان در كنار لوتوس براي نخستين بار طي يكسال گذشته تاكنون اقدام به واردات نفت از ايران كردهاند.

ب//ه گزارش انرژينيوز، مارس//ين جاسترزبس//كي، معاون رييس ش//ركت پااليشگاهي لوتوس اخيرا با بيان اينكه احتماال بهزودي يك قرارداد نفتي بلندمدت با ايران امضا خواهند كرد، گفته است: پس از آنكه نفت ايران پااليش شد، نتايج تحليلها را بررس//ي خواهيم كرد و مشخص خواهد شد كه آيا ميتوانيم يك توافق بلندمدت نفتي با ايران منعقد كنيم يا نه.

در كنار لهستان، بوسني و هرزگوين به جديدترين مشتري نفتخام ايران تبديل شده به طوريكه مذاكرات مقدماتي براي صادرات نفت ايران به اين كشور اروپايي بين شركت نفت و »زاروبژنفت« آغاز شده است.

علي كاردر، مديرعامل شركت نفت و معاون وزير نفت هم پيشتر، گفته بود: »زاروبژنفت« روسيه، صاحب پااليشگاهي در بوسني و هرزگوين بوده و مذاكراتي براي تامين نفت اين پااليشگاه آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.