ساخت دو نيروگاه 1000 مگاواتي هستهاي با مشاركت روسيه

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ب//ه گفته وزير نيرو دو نيروگاه هزار مگاواتي هستهاي و يك نيروگاه 1400 مگاواتي در استان هرمزگان و نزديك خليجفارس با مشاركت روسيه ساخته ميشود.

حمي//د چيتچيان در پاس//خ به اين س//وال كه در سفر رييسجمهور به روس//يه چه مباحث//ي درخصوص توسعه نيروگاهها صورت گرفت، گفت: در ارتباط با روس//يه ما دو پروژه فعال داريم؛ يكي پروژهاي است كه سازمان انرژي اتمي با كشور روسيه دارد و طي آن قرار است دو نيروگاه هزار مگاواتي هستهاي ساخته شود. يك پروژه فعال ه//م بي//ن وزارت نيرو و مس//كو براي ساختنيكنيروگاه0041 مگاواتيدر استان هرمزگان و نزديك خليج فارس وجود دارد.

به گزارش ايلنا، او افزود: در س//فر به روس//يه در اين مورد صحبت شد و ترتيبات اجرايي آن تا حدودي صورت گرفت. البته از روند كارهاي مربوط به توافق س//ازمان انرژي اتمي با روسيه اطالعي ندارم ام//ا در رابطه با نيروگاه هرمزگان كلنگزني ش//ده و مقدمات اجراي كار فراهم شده است كه انشاءاهلل به زودي كار را آغاز ميكنيم.

وزي//ر نيرو گف//ت: كار اجرايي اين نيروگاهقطعاپيشازپاياندولتيازدهم آغاز ميش//ود اما پايان آن احتماال در دولت دوازدهم خواهد بود.

چيتچيان در پاسخ به اين سوال كه وزارت نيرو چه برنامهاي براي افزايش قيمت آب و برق در س//الجاري دارد، گفت: مطابق مصوبه مجلس ش//وراي اس//المي در سال 96 قيمت آب و برق تغييري نخواهد كرد.

وي در خصوص اينكه بارندگيهاي اواخر س//ال گذشته و اوايل امسال چه تاثيري در ذخاير س//دها داشته است، گفت: خوش//بختانه در اين ايام شاهد بارشهاي بس//يار خوبي بوديم. تقريبا ميتوان گفت در شرايطي باالتر از نرمال قرار داريم و اميدواريم اين روند تا پايان س//ال آبي و حتي سالهاي آينده نيز ادامه پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.