بررسي نوسانات قيمت نفت در جهان؛ بازار در راه تثبيت

Jahan e-Sanat - - أخبار -

حت//ي در هند نيز كه اغلب از آن به عنوان موتور محركه آينده رشد مصرف انرژي جهان ياد ميشود، ميزان مصرف سوخت در ماه مارس 0/6 درصد نسبت به مدت مش//ابه يكسال قبل كاهش داشته است.

سوكريت ويجاياكار، مدير موسسه مش//ورتي تريفكتا گفت: احتماال دليل كاه//ش تقاضا براي س//وخت در هند ناش//ي از تاثي//رات از رده خارج كردن اسكناسهاي درشت بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.