افزايش5/6 درصديمصرفسوختدركشور

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مديرعامل شركت پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در كشور افزود: افزايش مصرف بنزين نشان ميدهد كه چرخه اقتصادي روانتر شده و در نتيجه كشور به سوخت بيشتري نياز دارد.منصور رياحي با اشاره به رشد مصرف بنزين در كشور گفت: با توجه به وارد شدن حدود يك ميليون و 300 هزار خودرو به چرخه حملونقل كشور، ميزان مصرف بنزين نيز حدود 6/2 تا 6/5 درصد رشد داشته است. وي با اشاره به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در كشور افزود: افزايش مصرف بنزين نشان ميدهد كه چرخه اقتصادي روانتر شده و در نتيجه كشور به سوخت بيشتري نياز دارد.

ب//ه گزارش ايلنا، رياحي با اش//اره به آمار مص//رف بنزين در روزهاي تعطيالتنوروزاظهارداشت:درمرحلهاولتعطيالتوسفرهااز52 اسفند تا اول فروردين ميزان مصرف بنزين به 93 و نيم ميليون ليتر رسيد و در فاز دوم يعني از اول تا 13 فروردين به 85/7 ميليون ليتر رسيد.

وي با اش//اره به رشد 5/5 درصدي مصرف بنزين در تعطيالت نوروز خاطرنشان كرد: ذخيرهسازي در حملونقل ريلي، جادهاي و هوايي شرايط خوبي داشت و البته همه اين سه بخش رشد مصرف داشتند به طوري كه در بخش حملونقل هوايي بيش از 5/5 درصد رشد پرواز و سوخت داشتيم كه اين امر بيانگر اين است كه هر قدر آمار مصرف باال برود صنعت توريسم كشور نيز رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.