نقش رسانهها در کاهش ارزش انتخابات

Jahan e-Sanat - - أخبار -

سهراب نوروزی- برخالف تصور رایج در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا همواره تعداد زیادی کاندیدا وجود دارد. مثال در انتخابات 2016 بیش از 500 کاندید ثبتنام کرده بودند که مردم میتوانستند به آنها رای بدهند. در میان این افراد همه جور آدمی پیدامیشود.یکیازآنهافردیبهنام‪Vermin Supreme‬ با سابقه کاندیداتوری برای چهار دوره پیاپی انتخابات ریاستجمهوری است. سوپریم در تبلیغات ریاستجمهوری خود همواره یک چکمه بزرگ مانند کاله بر س//ر دارد و یک مس//واک بزرگ را حمل میکند. یکی از وعدههای انتخاباتی او این است که اگر رییسجمهور شود قانونی را تصویب میکند که طبق آن همه مردم مجبور باشند دندانهایشان را مسواک بزنند. سوپریم یک آنارشیست است که البته ثبات سیاسی چندانی هم ندارد و خود را به هر حزبی که مناسب ببیند منتسب میکند. او معتقد است اساسا نیازی به دولت نیست و شهروندانخودمیتوانندازپسزندگیاجتماعیبربیایند.کاندیداتوریسوپریمبااینکه جدیاست،امادرواقعهجونظامسیاسیآمریکاست.اوباظاهریمسخرهوسخنرانیهای اعتراضی خندهآور قصد تمسخر دولت را دارد و طبق قوانین آزادی بیان آمریکا کسی جلوداراونیست.ازدیگرکاندیداهایجالبانتخابات6102 فردیبهنام ‪Joe Exotic‬ استکهشغلاصلیاشبازیباحیواناتخاصمانندببروشیردرنمایشهایخصوصی و عمومی است. جو یک گاوچران تقریبا بیسواد است و در بیانیه اعالم کاندیداتوری خود میگوید در جوانی مواد مخدر مصرف کرده و اگر رییسجمهور شود موهای بلندش را کوتاه نخواهد کرد و به پوشیدن لباس کابویی و حمل کلت کمری ادامه میدهد. در عین تمام مسخرگی، کاندیداتوری جو نیز کامال جدی بود. فهرست کاندیداها پر است از این افراد که به مسخره یا جدی وارد کارزار رقابت شدهاند. اما پوشش رسانهای چنین افرادی چطور بود؟ در رسانههای جدی آمریکا پوشش تقریبا صفر بود این در حالی است که مردم آمریکا از طرفداران پروپاقرص سرگرمی هستند. از رسانههای جدی هیچکدام حتیعکسیازاینافرادمنتشرنکردند،باآنهامصاحبهنکردندوآنهارادستنینداختند. در یک کالم، با آنها تفریح نکردند بلکه آنها را به حال خود گذاشتند.

حال نگاهی کنیم به وضعیت کاندیداهای غیرمعمول ریاست جمهوری و پوشش رسانههایمملکتمانازوقایعمرتبطباآنها.مثالفردیآمدهبا002 کیلووزنمیگوید اگر کسی یک کیلوگرم از او سنگینتر بود به نفعش کنار خواهد کشید. آن دیگری مصاحبهاش را به زبان انگلیسی نامفهوم و پر از غلط انجام میدهد. فردی با چهار زن و هجده بچه با افتخار شناسنامهاش را نشان دوربینها داده و ثبتنام کرده است. آن دیگری جلو دوربین میگوید هدف من از ریاست جمهوری فقط پرکردن جیب خودم و ارضای حس قدرتطلبیام است. چندین نفر هم کودکان نابالغ خود را برای ثبتنام کاندیداتوریریاستجمهوریآوردهبودند.خبرنگارانوعکاسانرسانههایجدیتقریبا بدون استثنا تمام این موارد را با شور و هیجان خاصی پوشش دادهاند. خبرنگاران آنها را دستمیاندازندوازقصدآنهارادرموقعیتیقرارمیدهندکهحرفمضحکبزنند.سپس عکسها و مصاحبههای این افراد را با سرعت و به شکل فراگیر در شبکههای اجتماعی پخش میکنند. گویی دستانداختن این افراد تبدیل شده به بخشی از آیین انتخابات در ایران. رسانهها با هم رقابت میکنند »سوژههای« بانمکتر بیشتری را شکار و از این طریق مخاطب بیشتری جذب کنند. البته این عملکرد رسانههای رسمی امر جدیدی نیست. تاکنون چندین قطعه ویدئویی طوالنی و پرطرفدار از مصاحبههای پخش نشده صداسیما با چنین افرادی در سالهای پیش به عنوان »کلیپ خندهدار« روی اینترنت دستبهدستمیچرخد.

این کار رسانهها دو ایراد واضح دارد؛ اول اینکه دست انداختنهای سوژهای و حتی با پایینترین سطح استانداردهای اخالق حرفهای خبرنگاری در تناقض است. چطور یک رسانهجدیبهخوداجازهمیدهدافرادجامعهرامسخرهکندوفیلموعکساینتمسخر را به شکل وسیع توزیع و با آن مخاطب جذب کند، این عمل زشت و غلط بر اساس کدام منشور اخالق حرفهای توصیه و تایید شده است، رسانههای جدی باید از این کار خود عذرخواهی کنند. ایراد دوم اینکه در چنین شرایطی رسانه از وظیفه اصلی خود بازمیماند.وظیفهاصلیرسانههاپوششدقیقاخبارمرتبطباانتخاباتاستنهتفریحبا حواشی.مثالافرادمهمیچونقاسمشعلهسعدیواعظمطالقانینیزبرایکاندیداتوری ریاستجمهوری ثبتنام کردند اما رسانهها سخت مشغول تفریح و بازی با سوژههای بانمک خود بودند. وظیفه رسانه جدی، تفریح و سرگرمی آن هم به شکل غیراخالقی نیست، بلکه پوشش خبری آن مواردی است که واقعا اهمیت و ارزش دارد. مثال تقریبا هیچرسانهایانتقادیبهاینامرنکردهاستکهچطوریکماهقبلازانتخاباتهنوزمعلوم نیست کاندیداها چه کسانی هستند یا این افرادی که ثبتنام کردهاند در این زمان کوتاه چطورقراراستبررسیصالحیتشوند.رسانههایجدیکشوربایدازاینفرصتیگانه درآزادیبیشتراستفادهکنندوطبقاصولحرفهایخوددستانداختنثبتنامکنندگان را کنار بگذارند، از آنها عذرخواهی کنند و به جای تفریح و سرگرمیسازی اخبار مرتبط وانتقاداتسازندهمخابرهکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.