بستن محله هرندی، معتادان را به مناطق دیگر سرریز کرده است

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ایلنا-درجلسهعلنیدیروزشورایشهر،برخیازاعضانسبتبهوضعیت منطقه61 واکنشنشاندادند.رحمتاهللحافظی،رییسکمیسیونسالمت شورای شهر تهران پس از استماع گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه61 به وجود کابلهای فشار قوی در این منطقه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 60 هکتار از این منطقه که اغلب آنها مسکونی است، این کابلهای فشار قوی وجود دارد و این برق برای سالمتی مردم به ویژه نوجوانان بسیار ضرر دارد.براساستحقیقیدرانگلیسکودکانیکهدرفاصله006 متریکابل برق قرار دارند، 69 درصد بیشتر در معرض سرطان خون هستند که در این رابطه به وزیر نیرو هشدار میدهم اگر مورد سرطان خون در این منطقه گزارش شود شرعا باید پاسخگو باشد.

وی با بیان این مطلب که کارخانه روغن نباتی قو در این منطقه تعطیل و کارخانه آن در شهرک صنعتی ایجاد شده، گفت: از رییس سازمان تامین اجتماعی و همچنین وزیر کار میخواهیم تس//هیالت ویژهای برای 300 کارگر این کارخانه درنظر گیرند.

سروری، دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بافت فرسوده، سونامی نگرانکنندهای است که در حال وقوع در تهران است، افزود: این مشکل اگر عالج نشود، هزینههای بسیاری به بار میآورد و اگر با دولت تعامل صورت نگیرد، همچنان در مشکل بافت فرسوده دست و پا خواهیم زد. براساس بررسیهای انجام شده 89 درصد مردم مطالبه احداث پایانه تاکسی و اتوبوس را دارند و 87 درصد مردم نیز خواهان استقرار کانکس هستند که این آمار نشان میدهد با تغییرات کوچک میتوانیم رضایت عموم مردم را به دست آوریم.

مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نیز ضمن اشارهبهاینکهبستنمحلههرندیموجبسرریزشدنآسیبهایاجتماعی به مناطق دیگر شده تصریح کرد: با دور کردن آسیب از یک منطقه باعث نشویم آسیبها در مناطق دیگر ایجاد شود. متاسفانه حرکت ما در بهبود بافت فرسوده در جا زدن بود و باید به اینگونه مشکالت بیشتر اهمیت داد و آنها را عمیقتر حل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.