مسافران نمازخوان از پرواز جا ماندند!

Jahan e-Sanat - - أخبار - شورای شهر

باشگاهخبرنگارانجوان-صبحسهشنبه52سرنشینپروازهواپیمای شرکتهواپیماییتفتانایراستانسیستانوبلوچستانبهدلیلانجامفریضه نماز از پرواز جا ماندند.

ابوالفض//ل حقیقی مدیرعامل هواپیمایی تفتان ضمن عذر خواهی از مس//افرین در تشریح این خبر گفت: هواپیمای صبح سهشنبه تفتانایر درحالی که قرار بود ساعت 4:30 به تهران حرکت کند، ساعت 4:48 پرواز کرد. س//ه دقیقه قبل حرکت وقتی مسافران متوجه شدند تا رسیدن به تهران نمازشان قضا خواهد شد، درپای پلکان هواپیما به نماز ایستادند که با اصرار و شتاب خلبان، پلکان از هواپیما جدا شد و هواپیما پرواز کرد که با این اقدام 25 نفر از مسافران زاهدان تهران از پرواز جا ماندند. با توجه به اینکه سهشنبه روز ارتش بود، همه پروازهای صبح سهشنبه باید پیش از ساعت 7:30 صبح به فرودگاه مهرآباد میرسید و در غیر این صورت پرواز باید با تاخیر چندساعته انجام میشد.

ویبااشارهبهمحرومشدن51 نفراز کارمندانکهکوتاهیآنانموجب ایناتفاقشدهبود،افزود:مسافرانجاماندهدرصورتتمایلمیتوانندازپرواز ویژهکهبرایآنهااختصاصیافته،فرداشبساعت51:12 برایخودمجددا بلیت تهیه کنند یا هزینه بلیت خود را به صورت کامل دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.