تري- چلسي، پايان خط

Jahan e-Sanat - - أخبار -

يكي از بهترين مدافعان تاريخ فوتبال انگليس و اسطوره چلسي دوشنبه شب گذشته اعالم كرد در پايان فصل چلسي را تركميكند. جانتريمدافعنامآشناي فوتبال انگليس و اسطوره باشگاه چلسي است اما آخرين روزهاي حضورش در اين تيم را سپري ميكند. اين بازيكن اعالم كرد: در پايان فصل از چلسي خداحافظي ميكند ولي به نظر ميرسد راهي ليگ چين يا آمريكا ش//ود. او بع//د از فرانك لمپارد و استيون جرارد، آخرين بازيكن از نسل طاليي فوتبال انگليس است كه جدايي از ليگ برتر انگليس را تاييد كرده اس//ت. هواداران چلسي هميشه رابطه خوبي با اسطوره تيمشان يعني جان تري داش//تند. اين بازيكن 36 ساله همه كار ب//راي تيم محبوب خود انجام داد. وقتي تري كودك ب//ود، در اطراف ورزش//گاه استمفوردبريج پرسه و كفش بازيكنان تيم محبوبش را واك//س ميزد. او فقط دوست داش//ت به چلسي خدمت كند. سپس به آكادمي باشگاه چلسي رفت و از آنجا تالشش را براي تبديل شدن به يك سوپر استار آغاز كرد وقتي در اكتبر8991 در جام اتحاديه برابر استون ويال براي اولين بار پيراهن چلس//ي را بر تن كرد، همه با جواني روبهرو شدند كه از پوشيدن پيراهن تيمش احساس غرور ميكرد.

كسب41 قهرمانيمهمبهتريكمك كرد در تاالر افتخارات باشگاه چلسي جايي داشته باشد. در اين ميان چهار قهرماني در ليگ برتر انگليس و يك قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا بيشتر به چشم ميخورد. تري در رده ملي ميتوانست خيلي پيش از اينها بازي كند ولي رسوايي اخالقي او ب//د جوري دامنش را گرفت و اين مدافع عمال از تيم ملي با گرفتن بازوبند كاپيتاني اخراج شد.

درسال2102 تريدرحاليباچلسي در فينال ليگ قهرمانان اروپا برابر بايرن مونيخ قرار گرفت كه چند س//ال قبلتر، فينال لوژنيكي را برابر منچس//تريونايتد باخته بود. در حالي كه همه منتظر يك ضربه آرام از آقاي اسطوره بودند تا چلسي اولين قهرماني اروپايياش را كسب كند، او در زمان بدي ليز خورد و پنالتي خودش را از دس//ت داد تا باران، اش//كهاي او را بش//ويد. دس//ت تقدير اين بود كه تري چند س//ال بعد در خاك آلمان همراه با چلسي قهرمان اروپا شود. چلسي در آن س//ال در حالي به نيمهنهايي رسيد كه با وجود تيمهايي همچون رئال مادريد، بايرن مونيخ و بارسلونا شانس كمي براي قهرماني داشت، آن هم وقتي كه يك مربي ناشناخته همچون روبرتو ديمتئو هدايت تيم را بر عهده داشت اما شيرهاي آبي با درايت تري برابر بارسلونا كار بزرگي كردند و با حذف اين تيم به فينال رسيدند. بازي برابر بايرن مونيخ آن هم در آليانس آرهنا بازهم شانس چلسي را براي قهرماني كم ميكرد ولي او و تيمش توانستند دست به كار بزرگي بزنند و آلمان را با قهرماني ترك كنند. افتخاراتجانتري ليگ برتر: چهار قهرماني/ جام حذفي: پنج قهرماني/ جام اتحاديه: سه قهرماني/ جام خيريه: دو قهرماني/ ليگ قهرمانان اروپ//ا: يك قهرمان//ي/ لي//گ اروپا: يك قهرماني

ج//ان تري 713 بار براي چلس//ي به مي//دان رفت//ه و 66 گل براي اين تيم به ثمر رسانده اس//ت تا يكي از گلزنترين مدافع//ان تاريخ ليگ جزيره لقب بگيرد. تري در طول سالها عضويت در چلسي، از هيچ كاري براي موفقيت اين تيم دريغ نكرد. آن زمان كه س//ر خودش را جلوي توپ قرار داد و ديابي )بازيكن آرسنال( به جاي توپ سر او را شوت زد، ميشد تعصب را در رفتار او معنا كرد و وقتي تيمش اميد كمي نداشت، بعد از مصدوميت پتر چك و كارلو كودچيني )دروازهبانان چلسي(، دستكش دروازهباني به دست كرد و درون دروازه ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.