حاشيهممنوع!

Jahan e-Sanat - - أخبار - تلكس

اتفاقات رخ داده در حاش//يه پخش آيتم ش//وخي بازيكنان جوان پرس//پوليس با كاپيتان باعث شد س//يدجالل به شدت نسبت به آن موضعبگيرد.محسنمسلمان،حسينماهيني،فرشاداحمدزاده،مهدي طارمي و كمال كاميابينيا پنج بازيكني بودند كه در آيتم ويژه قهرماني سرخپوشان حضور يافتند و درخصوص اتفاقاتي كه باعث رسيدن اين تيم به عنوان قهرماني شد به صحبت پرداختند. صحبتهايي كه البته با روحيه جواني اين بازيكنان به سمت شوخي رفت و در نهايت باعث رنجش كاپيتان باتجربه اين تيم شد.

زماني كه ماهيني، مسلمان و طارمي در كنار احمدزاده به شوخي عليه سيدجالل ميپرداختند هرگز تصور نميكردند، كاپيتان باتجربه در همان نيمه شب با مصاحبهاي آتشين آنها را از زير تيغ بگذراند و واكنش نشان دهد. سيدجالل حسيني كه باوجود روحيه باالي جنگندگي و مبارزه در زمين با واكنشها و عصبانيت لحظهاي خود شناخته ميشود، اين بار هم نتوانست خشم خود را بابت شوخيهاي البته دور از انتظار همتيميهايشبپوشاند.

اما سيدجالل وعده اين اتفاق را به آنها داده بود؛ در آخرين تمرين اين تيم كه مربوط به دوشنبه گذشته است، بازيكنان جوان و انرژيك سرخپوش//ان نزد كاپيتان خود ميروند و سرمس//تانه خبر مصاحبه و صحبته//اي خود را به س//يدجالل ميدهند. آنه//ا حتي برخي از صحبتهاي//ي كه در اين برنام//ه مطرح كردهاند را به ش//ماره چهار سرخپوشان اعالم ميكنند و البته در آن لحظه با واكنش جالب و البته تهديدآميز او مواجه ميشوند: »اگر درباره من صحبت كرده باشيد همان لحظه زنگ ميزنم و عليهتان حرف ميزنم. خودتان بگوييد بخشهاي مربوط به مرا حذف كنند.« اين حرفها كه در آن زمان با ش//وخي و خنده طرفين همراه بود چندان جدي گرفته نشد و البته بازيكنان نيز با توجه به شناختي كه در اين مدت از سيدجالل به دست آورده بودند انتظار چنين اتفاقي را ميكشند.

برنامه روي آنتن رفت و آيتم مورد بحث بازيكنان هم پخش ش//د تا لحظاتي بعد سيدجالل حسيني با مصاحبه آتشين خود هواداران را در آستانه جشن قهرماني متعجب كند. سيدجالل در اين مصاحبه با تندي به همتيميهايش حمله كرد و باعث شد برخيها نگران ماجراي بعد از اين گفتوگو شوند. با اين حال بازيكنان جوان پرسپوليس كه حواشي بزرگتر از اين را نيز در طول فصل در بين خودشان مديريت كردهاند به هيچ عنوان نگران اين اتفاق نيستند و با توجه به شناختي كه از روحيه كاپيتان دارند ميدانند او امروز عصبانيتش فروكش كرده و همه چيز به روال عادي بازميگردد. درست مثل همان اتفاقاتي كه در طول فصل و اردوها و تمرينات به وجود آمد و كاپيتان و بازيكنان جوان آن را مديريت كردند.

پن//ج بازيكن مورد بحث در انتظار كاپيتان خود در اردوي پيش از جدال برابر پديده هستند، جايي كه برانكو بار ديگر جلسه سرنوشتسازي با كاپيتانهاي خود خواهد داشت و ماهيني و سيدجالل را فراخواهد خواند تا اين ماجرا را فيصله دهد و جش//ن باشكوهي را امروز ترتيب دهند. پس اگر امروز در اس//تاديوم آزادي بازيكنان را در كنار كاپيتان ديديد و همه ماجراها را پايانيافته مشاهده كرديد، تعجب نكنيد كه ديسيپلين برانكو در كنار مديريت بازيكنان در اين فصل بارها اتفاقاتي اينچنيني رقم زده است.

حاجرضاي/ي: تعج/ب ميكنم چگون/ه اوكراينيها س/ر از پرسپوليس درآوردند

فتحاهللزاده: راضي بودن از عنوان دومي اس/تقالل خطرناك است خادمبهعنواننمايندهاتحاديهجهانيبهباكوميرود ژاوي، اصليترين نامزد كس/ب جايزه بهترين بازيكن ليگ ستارگانقطر ديباال: 001درصد آماده بازي با بارسا هستم زرينچه: فوتبال ما گردنكلفتپروري ميكند

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.