از توهين به حريف و داور بپرهيزيد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مهر- باشگاه تراكتورسازي تبريز با انتشار بيانيهاي هوادارانش را براي بازي با استقالل به ورزشگاه دعوت كرد.

رقابتهاي ليگ برتر فوتبال كشور در حالي پيگيري ميشود كه تيم تراكتورسازي پنجشنبه اين هفته ميزبان تيم استقالل تهران است. باشگاه تراكتورسازي به همين مناسبت بيانيهاي را درباره اين بازي منتشر كرده است. در اين بيانيه آمده است:

»سرخپوشان از ساعت54:71 در ورزشگاه يادگار امام)ره( در حالي به مصاف اين تيم ميروند كه رقابت براي نايبقهرماني ميان اين تيمها باال رفته است و بهنوعي تيم پيروز اين ديدار شانس بااليي براي كسب نايبقهرماني ليگ برتر خواهد داشت.

سختيها هيچگاه نتوانسته عشق به تراكتور را از دلها دور كند و روز پنجشنبه ميخواهيم بار ديگر با يك »يا علي« گام به جلو بگذاريم و براي رس//يدن به اين هدف از هواداران پرشور، وفادار و آگاه تراكتورسازي ميخواهيم با حضور حماسي خود در ورزش//گاه ضمن پرهيز از ش//عار عليه تيم مهمان در طول 90 دقيقه به حمايت از تيم محبوب خود بپردازند تا با تشويقهاي خاص خود بار ديگر فرهنگ ناب مردمان آذربايجان را به نمايش بگذاريم و با ياري خداوند يك گام ديگر بهسوي هدف فعلي خود برداريم.

اكنون كه چشم فوتبال ايران به ما دوخته شده است، با همدلي و اتحاد و پرهيز از هرگونه توهين به حريف و تيم داوري روز پنجشنبه تا آخريننفس به دفاع از نام تراكتورسازي ميپردازيم تا تاثير اين حمايت را در ساق پاي سرخپوشان ببينيم و به ياري خداوند به هدف خود نزديكتر شويم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.