جام بر فراز شايستهترين دستها

Jahan e-Sanat - - أخبار -

پرس//پوليس هفته قبل كار را تمام كرد. برد در خانه ماشينس//ازي، قهرماني قرمزها در ليگ شانزدهم را مسجل كرد؛ دهمين قهرماني در ليگ ايران و سومين قهرماني در ليگ برتر. امشب پرسپوليسيها جام قهرماني را باالي سر خواهند برد؛ صحنهاي كه 9 سال منتظرش بودند. بازي پرسپوليس- پديده از نظر جدول بازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.