»پاسخگویی«دغدغهاصلینمایندگان

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ميشائيلهانكهكهبافيلمجديدشامسالهمدرجشنوارهكن حضور دارد، اين فرصت را خواهد داشت تا سومين نخل طالي كن را به كارنامه سينمايي خود اضافه كند. فيلم »پايان خوش« جديدترين ساخته سينمايي ميشائيلهانكه كه امسال به عنوان يكي از فيلمهاي بخش رقابتي كن 2017 انتخاب شده است، اين فرصت را فراهم كرده تا اين كارگردان صاحبنام اتريشي براي سومينبار برنده نخل طالي بهترين فيلم شود و ركورددار تمام ادوار اين جشنواره سينمايي نام گيرد.

»پايان خوش« كه تابستان سال در مناطق شمالي فرانسه مقابل دوربين رفت، اولين ساختههانكه پس از فيلم »عشق« استكهدرسال2102 موفقبهكسبجايزهنخلطاليبهترين فيلم از جشنواره كن و اسكار بهترين فيلم خارجيزبان شد و در گيشه جهاني نيز به فروش 34 ميليون دالر دست يافت.

در اين فيلم جديد بار ديگر ايزابل هوپر و ژان لويي ترنتينيان بازيگران اصلي فيلم »عشق« مقابل دوربينهانكه رفتهاند و فيلم نيز روايتگر داستان خانوادهاي بورژواست كه چشمان خود را به آنچه در جهان اطرافشان ميگذرد، بستهاند.

امس//ال آثاري از آندري زياگينتس//ف، سوفيا كاپوال، فاتح آكين، نائومي كاواسه، تاد هينس و ميشل آزاناويسيوس از جمله مهمترينرقبايفيلمهانكهبرايتصاحبنخلطاليكنهستند كه هيچ يك سابقه كسب اين جايزه ارزشمند را ندارند.

آلف خوباريا، كارگردان تئاتر و س//ينماي اهل سوئد اولين كس//ي بود كه توانس//ت ركورد كسب دو نخل طالي كن را به نام خود ثبت كند و دوبار در سالهاي 1946 با فيلم »آيريس و ستوان« و در سال 1951 »خانم جولي« جايزه بهترين فيلم جشنواره كن را به دست آورد كه البته در آن زمان هنوز جايزه نخل طال ايجاد نشده بود و جايزه بزرگ جشنواره معادل نخل طالي بهترين فيلم بود.

فرانسيس فورد كاپوال، كارگردان صاحبنام آمريكايي در سال 1974 »جايزه بزرگ جشنواره« را با فيلم »مكالمه« كسب و در سال 1979 نيز افتخار كسب جايزه نخل طال را با فيلم »اينك آخرالزمان« تكرار كرد.

بيل آگوست، كارگردان نامدار دانماركي نيز اولين بار درسال 1987 با فيلم معروف »پله فاتح« نخل طال را به خانه برد و بار دوم با فيلم »بهترين نيات« در سال 1992 توانست اين جايزه را از آن خود كند.

هفتادمين جش//نواره فيلم كن از تاريخ 17 تا 28 مي)82 ارديبهش//ت تا 7 خرداد( در فرانس//ه برگزار ميشود و امسال »پدرو آلمادوار«، كارگردان مطرح اس//پانيايي، رياست هيات داوران بخش رقابتي را بر عهده دارد.

نويسندگان مطرح و كتابدوستان چيني به مناسبت سومين سال درگذشت گابريل گارسيا ماركز با برپايي مراسمي به اين نويسنده كلمبيايي برنده نوبل اداي احترام كردند.

پرنساالتينانوشت:گابريلگارسياماركز، نويسندهفقيدرمان »صد سال تنهايي« از مشهورترين و محبوبترين رماننويسان خارجي در ميان خوانندگان چيني اس//ت. روز گذش//ته 29) فروردين( عالقهمندان به كارهاي او چندين برنامه بزرگداشت به مناسبت سومين سال فقدان او در پكن ترتيب دادند.

ديپلماتها، كلمبياييهاي ساكن پكن، روزنامهنگاران داخلي وخارجي، هواداران»گابو«وتعداديازبرجستهتريننويسندگان چيني روز گذشته در موزه »جينتاي« پكن گرد هم آمدند و در كنار مجسمه يادبود »ماركز« به او اداي احترام كردند.

اين مجس//مه سال 2013 توس//ط »يوان ژيكون« هنرمند طراحي و در مركز پارك »چائويانگ« نصب شد. در اين پارك 23 مجس//مه از قهرمانها، دانشمندان و هنرمندان سرتاسر جهان نصب شده كه يكي از آنها به »گابو« تعلق دارد. كتابهاي »مارك//ز« از ده//ه 1980 به چين راه پيدا ك//رد و از آن زمان تاكنون ميليونها نفر به كارهاي استاد سبك رئاليسم جادويي عالقهمند شدهاند.

»صد س//ال تنهايي«، »پاييز پدرس//االر«، »توفان برگ«، »وقايعنگاري يك مرگ از پيش اعالم شده«، »براي سخنراني نيامدهام«، »س//اعت ش//يطان«، »كس//ي به س//رهنگ نامه نمينويس//د«، »عشق س//الهاي وبا« و »داستان يك ملوان كشتيشكسته«ازجملهكارهايايننويسندهبرندهنوبلهستند كه به زبان ماندارين ترجمه شدهاند.

گابريل گارس//يا مارك//ز از بزرگترين چهرهه//اي ادبيات اسپانيوليزبان و آمريكاي التين بود كه در سال 1982 به جايزه نوبل ادبيات دست يافت. »گابو« به عنوان پيشتاز سبك »رئاليسم جادويي« شهرت داشت.

گروه گردش/گري- ط//رح يك فوريتي تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري درحالي ديروز با موافقت 137 نمايندهروبهروشدكهبحثتبديلاينسازمان به وزارتخانه بارها مطرح شده و هربار به دليلي اين اتفاق نيفتاده است. اين طرح پس از بررسي در كميس//يون فرهنگي به صورت فوريت در صحن مجلس بررسي خواهد شد و در صورت تصويب نهايي به عنوان قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري از مجلس بيرون خواهد آمد.

گامنخس/تمجل/سب/رايتبديل س/ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه

مهرداد الهوتي، دنبالكننده اصلي اين دوره طرح تبديل سازمان به وزارتخانه در مجلس كه پيشتربه»جهانصنعت«گفتهبوداينسازمان تبديل به حياط خلوتي براي دولت ش//ده و با كس//اني كه دولت در راس اين سازمان به كار ميگيردگردشگريكشوربهجايينميرسد،در جلسهعلنيديروزمجلسشوراياسالميگفت: »سازمان ايرانگردي و جهانگري سابق كه اكنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نام دارد قبال زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره ميشد اما با ارتقايي كه براي اين سازمان در نظر گرفته شد اكنون سازمان مذكور زيرمجموعه رييسجمهور است و اشكال آن، اين است كه ديگر پاسخگو نيست و براي اطالع از عملكرد آن بايد از رييسجمهور سوال كرد.«

نماينده مردم لنگرود ادامه داد: »بايد بتوانيم اتكا به درآمدهاي نفتي را كم كنيم و صنعت گردش//گري اين ظرفيت را دارد. با همفكري دولت بخش خصوصي، كارشناسان و مجلس ميتوانيم عملكرد و سطح صنعت گردشگري را در قالب تبديل س//ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه حل كنيم.«

در ادامه اس//داهلل عباسي در ارتباط با يك فوري//ت اين طرح گفت: »عل//ت اينكه امروز دوس//تان اين طرح را مطرح كردند تغييرات مديريتي اس//ت كه توس//ط دولتها در اين سازمان اعمال شده و اين سازمان را به حياط خلوت دولتها تبديل كرده است.«

حبيباهلل دهم//رده هم در موافقت با يك فوريت طرح فوق گفت: »يكي از ظرفيتهايي كه صنعت گردشگري دارد تبديل گردشگران خارجي به س//فراي جمهوري اسالمي ايران در سراس//ر جهان اس//ت آن هم در شرايطي كه هجمههاي دشمنان معاند جهان تبليغات گس//تردهاي را علي//ه اي//ران راه انداختهان//د. گردش//گران خارجي به عنوان س//فراي ايران ميتوانند اين هجمهها را كمرنگ و كماثر كنند و تصوير واقعي جمهوري اسالمي ايران به جهان نشان داده شود.« نماينده مردم زابل در مجلس در عين حال ورود هر كشور خارجي به كشور را موجبايجاد82 شغلدانست.اورييسجمهور را به دليل مشغله زياد و حجم انبوه مسووليتها ناتوان از پاسخگويي نسبت به عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و راه حل رفع اين نقص را ارتقاي تش//كيالتي سازمان ميراثفرهنگيوگردشگريبهوزارتخانهدانست و گفت: »با اين ارتقا هم صنعت گردش//گري كشور رشد ميكند و هم مسووالن آن در برابر نمايندگانمجلسپاسخگوميشوندهمچنين در ص//ورت رونق گرفتن اين صنعت ميتوان دو برابر درآمدهاي نفتي براي كش//ور، درآمد ايجاد كرد.«پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف از 229 نماينده حاضر در جلسه، 137 راي موافق، 44 راي مخالف و سه راي ممتنع داده ش//د و به اين ترتيب مجلس گام نخست در تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه را برداشت. طرحيناكاموهميشگي بحث تبديل س//ازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه اما بارها مطرح شده و هربار به دليلي اين اتفاق نيفتاده اس//ت. سال 1383 بود كه اليحه دول//ت خاتمي براي ايج//اد وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردش//گري راي نياورد و با جداسازي سازمان ميراث فرهنگي و سازمان ايرانگردي و جهانگ//ردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ادغام آنها با هم، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شكل گرفت. از آن پس رييس سازمان را شخص رييسجمهور انتخاب و بهعنوان يك//ي از معاونان خود معرفي كرد. فروردينسال5831 ودردولتبعديسازمان صنايعدستي كشور هم از وزارت صنايع و معادن جداشدوسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي و گردشگري شكل گرفت. طرحي كه در اين سالها بارها شاهد مطرح شدن و ناكام ماندن آن بودهايمحاالدرآستانهانتخاباترياستجمهوري بار ديگر اين طرح از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است.

برخي از نماين//دگان مجلس به خصوص طراحان تش//كيل وزارتخانهاي ب//راي ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، درحالي بر وزارتخانه شدن اين سازمان تاكيد دارند كه معتقدنداينسازمانپاسخگونيست.

پاسخگو نبودن اين سازمان نخستين بار در مجلس هشتم پس از روي كار آمدن اسفنديار رحيم مش//ايي و نزديكانش و حاشيهسازيها براي اين سازمان به چشم نمايندگان مجلس آمد. هم//ان زمان بود كه نمايندگان مجلس، ط//رح يكفوريتي را آماده كردند اما اين طرح در صح//ن علن//ي مجلس راي ني//اورد و قرار شد كميسيونهاي تخصصي به صورت عادي اي//ن موضوع را پيگيري كنند. طرحي كه در مجلس نهم هم پيگيري نش//د چون طراحان آن به دور بعد راه نيافتند. در دولت يازدهم هم بحث وزارتخانه شدن اين سازمان پيگيري شد. محمدعلي نجفي كه در دوران او بس//ياري از متخصصان حوزه ميراث فرهنگي كه در هشت سالگذشتهحاشيهنشينشدهبودند،بهسازمان بازگردانده ش//دند؛ مخالفتش را با تبديل اين سازمان به وزارتخانه اعالم كرد و باز هم اين طرح ناكام ماند. پيش از اين در سال 90 نمايندگان مجلس با 149 راي موافق، 43 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در جلس//ه با يك فوريت ادغام سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موافقت كردند.

در م//اده واحده متن طرح ادغام س//ازمان ميراث فرهنگ//ي در وزارت ارش//اد آمده بود: »س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به وزارت فرهنگ و ارشاد و ميراث فرهنگي و گردشگري تغيير نام مييابد.«طراحان طرح ابتدا دو فوريت ادغام ميراث فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را مطرح كردند كه دو فوريت اين طرح راي نياورد. سپس يك فوريت اين ادغام از سوي هيات رييسه مجلس به راي گذاشته شد كه با كسب اكثريت آرا به تصويب رسيد اما اين طرح نيز بعدها فراموش شد.

اينطرحناكامدرزمانرياستسلطانيفرهم ادامه يافت و كليات آن در كميسيون اجتماعي مجلس به تصويب رسيد اما باز هم عاقبت به خير نشد و حاال با رياست زهرا احمديپور بر اين سازمان بار ديگر اين طرح از سوي نمايندگان مجلس به جريان افتاده است.

مخالفتروس/ايسازمانباتشكيل وزارتخانه

مخالفت روس//اي اين سازمان با وزارتخانه ش//دن پيش//ينهاي طوالني دارد. در مجلس نهم بود كه نجفي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگيدربهارستانعلنامخالفتخودرابااين طرحاعالمكردوگفت:هرتغييريدرتشكيالت سازمان باعث ميشود كار سازمان يك سال به تاخير بيفتد. همچنين تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، اين سازمان را تضعيف ميكند و بر اين اساس طرح مذكور در شرايط فعلي قابل دفاع و به نفع سازمان نيست. مسعود سلطانيفر هم درباره وزارتخانه شدن سازمان گفت//ه بود ك//ه تصور نميكند اي//ن طرح به تصويب برسد. همان هم شد و تنها كليات آن در اجتماعي مجلس به تصويب رسيد.

زهرا احمديپور، رييس كنوني اين سازمان هم به اين طرح واكنش نشان داده و گفته است: »اگرچه اطالع ندارم اين تبديل با چه رويكردي م//ورد توجه نمايندگان مجل//س قرار گرفته، معتقدم نظريه تغيير ساختار سازمان با هدف انجام دادن مناسبتر تكاليف و وظايف نيازمند بررسيهايكارشناسياست؛ايندرحالياست كه س//ازمان ميراثفرهنگي براساس اهداف و وظايف تعريفش//ده فعاليت ميكند و با اين وصف،احتماالازآنجاكهسازمانبهلحاظقانوني وظيفهنداردبهمجلسپاسخگوباشد،نمايندگان بهدنبال تبديل آن به وزارتخانه هستند.«

مع//اون رييسجمهور و رييس س//ازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري با تاكيد بر اينكه تفاوت فعاليت در قالب سازمان با وزارتخانه بايد عيني شود در حالي كه سازمان در وضعيت فعلي خود را قائل به پاسخگويي به مجلس ميداند و اهداف مشخصشده را دنبال ميكند، ميگويد: »تغيير ماهيت اداري سازمان واصالحساختاراداري،الزاماتمطالعاتيخاصي ميطلبد؛ به همين دليل، بايد قبل از هر اقدامي اين مطالعات با دستهبندي انجام شود تا بتوان در ادامه تصميمگيري كرد.«

هدف ما تخصصگرايي بود كه اتفاق نيفتاد

يكي ديگر از كساني كه با تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي در زمان رياستش چندان موافق نبود، سيدمحمد بهش//تي است. او پيشتر در گفتوگو با »جهان صنعت« درباره مخالفتش باوزارتخانهشدنسازمانميراثفرهنگي،زماني كه اين سازمان شكل ميگرفت، توضيح داد: »زماني كه ادغام صورت گرفت ما اصرار كرديم ابتدابهشكلمعاونرييسجمهورباشد.علتش هماينبودكهابتداشاهدارتقايمديريتيباشيم وتغييراتبهشكليآراماتفاقبيفتد.اگربهسال 82 بازگردي//م باز هم من همان نظر را دارم و ميگويم بهتر است، ابتدا معاون رييسجمهور باشد و بعد تبديل به وزارتخانه شود. البته هيچ وقت به شكلي كه ما ميخواستيم اتفاق نيفتد.« بهشتي معتقد اس//ت س//ازمان يا وزارتخانه چندان تفاوت ماهوي نميكند: »وزارتخانه يا معاون رييسجمهور بودن خيلي تفاوت ماهوي نميكند، تنها به اين بستگي دارد كه تغيير به چهترتيبياتفاقبيفتاد.البتهاگروزارتخانهشود تبعابايدپاسخگويمجلسباشدووزيرموقعيت سياسيتري پيدا ميكند. در صورتي كه معاون رييسجمهور ميتواند تخصصي تر به موضوع نگاه كند. اما ميبينيد عمال از زماني كه ادغام صورت گرفته است و معاون رييسجمهور بوده، هيچوقترييسسازمانتخصصيباموضوعات مرتبط با اين سازمان نداشته و هميشه سياسي به موضوع نگاه ش//ده است. پس از اين جهت، چه سازمان باشد چه وزارتخانه تفاوتي نخواهد داش//ت. از نظر ماهم كه در س//ازمان هستيم فرقي ندارد.«

عملكردسازمانونظركارشناسان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.