حفاظت و مرمت میراث فرهنگي به دغدغه ملي تبدیل شود

Jahan e-Sanat - - أخبار -

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري گفت: براي رسيدن به توسعه پايدار، حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي بايد به دغدغه ملي تبديل شود.

محمدحسن طالبيان در مراسم روز جهاني بناها و محوطههاي تاريخي گفت: »مجموعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري اقدامات قابل توجهي را در سالهاي اخير براي حصول توسعه پايدار انجام داده است. سال گذشته بازي چوگان و ميادين اسبدواني فرحآباد و گنبد قابوس را كه داراي معماري ويژه بودند، براي ثبت جهاني معرفي كرديم.«

طالبيان ادامه داد: »اكنون يك كارگاه مشترك مرمت چوب با همكاري ژاپنيها براي مرمت عاليقاپو اصفهان در حال برگزاري اس//ت و كارگاههاي متعدد آموزش//ي در سه سال گذشته جان تازهاي گرفتهاند.«

طالبيان تاكيد كرد: »ثبت بيابان لوت كه01 درصد از جغرافياي كشور را دربر ميگيرد و زنجيره قناتهاي ايراني كه با اتحاد و همراه كردن سازمانهاي مختلفي نظير محيطزيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي به وجود آمد، از ديگر اقدامات مهم ما بود.« او ادامه داد: »در سال جاري توجه ويژهاي به ميراث اورامانات كردستان، كرمانشاه و حتي كردستان عراق و در مجموع ميراث فرهنگي مناطق مرزي كشور خواهيم داشت.«

به گفته طالبيان، مدتي است كه نقدها از ميراث فرهنگي باال گرفته، از اين مساله استقبال ميكنيم زيرا هر چه مردم به ميراث ملي خود حساستر شوند، مديران ميراث فرهنگي موفقترند و ميتوانند از مسووالن مطالبه جديتر داشته و اهميت موضوع را سادهتر تبيين كنند. او بيان كرد: »برخالف گذشته كه شهرداريها معموال در پروژههاي مرمتي تاريخي مقاومت ميكردند و به بهانه پروژههاي مدرن، بافت تاريخي شهر را تخريب ميكردند، اكنون اين آگاهي چنان باال رفته كه در كنگره اخير معماري و شهرسازي، شهردارانزياديبرايمرمتبافتهايتاريخيشهرشانطرحهاي داوطلبانه ارائه كردند.«

او يادآور ش//د كه براي رس//يدن به توسعه پايدار، حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي بايد به دغدغه ملي بدل شود و كارشناسان جوان پابهپاي پيشكسوتان مهارتآموزي كرده و در اين راه قدم بردارند.

در بخ//ش ديگ//ري از اي//ن مراس//م با حضور مس//ووالن و عالقهمندانميراثفرهنگيازدوپيشكسوتحوزهمرمتعلياكبر سعيديگرگاني به پاس نيمقرن حضور مستمر در مرمت و حميد سهيليمظفر،مستندسازحوزهميراثفرهنگيتجليلشد.مراسم روزجهانيبناهاومحوطههايتاريخي92 و03 فرورديندرتاالر آبي كاخموزه نياوران در حال برگزاري است. 29 فروردين به نام روز جهاني بناها و محوطههاي تاريخي ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.