آب، غذا و فیلترشکن!

Jahan e-Sanat - - أخبار -

فيلترشكن بعد از آب و غذا، مهمترين نياز مردم است. در جدول مازلو مخصوص مردم ايران، مسكن بعد از فيلترشكن قرار ميگيرد.

البته ما يك زماني مقداري از گندم مورد نيازمان را از آمريكا وارد ميكردي//م. نميدانم االن ه//م وارد ميكنيم يا نه ولي در صورت وارد كردن اگر آن را هم فيلتر كنند، فيلترشكن، دومين نياز ايرانيهاس//ت چون اول بايد با فيلترشكن گندم وارداتي از آمري//كا را باز كنند، بع//د آن را تبديل به نان كنند و براي خود غذا تهيه كنند.

از خدا كه پنهان نيست از شما چه پنهان، چند روزي است كه صفحه مونيكا بلوچي در اينستاگرام را فالو كردهام ولي هيچ كدام از عكسهايش باز نميشود. گويا فيلترينگ هوشمند است يعني كشور بخشي از توان خود را روي اين گذاشته كه كداميك از عكسهاي بلوچي بايد باز ش//ود يا باز نش//ود! چون بعضي از عكسها باز ميشود، بعضيها نه كه احتماال در اين زمينه بين نهادهاي تصميمگير نيز اختالف نظر وجود دارد. چون بعضي از عكسها اول باز نميش//ود ولي وقتي دوباره روي آن ميزنيد با تاخير و به زور باز ميشود! معيار و مالك براي اين نهادها چيست؟ آيا اين مالكها سليقهاي است يا قانوني؟ آيا در مورد اينكه كدام يك از عكسهاي مونيكا بلوچي بايد باز شود در صحن مجلس قانوني تصويب شده؟

اينها سواالتي است كه در اين چند روزي كه صفحه مونيكا را فالو كردهام ذهنم را مشغول كرده.

االن هم كه تماس صوتي تلگرام فيلتر شده. آنهايي كه اين كار را كردهاند بدانند كه ما قبال براي توئيتر و فيسبوك و يوتيوب فيلترشكن خريدهايم و از همان براي تماس صوتي تلگرام استفاده ميكنيم. درست است كه فيلترشكن فروشان سود مالي ميكنند ولي ما معنوي است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.