كشف تاج طال در كولهپشتي مسافري از ایران

Jahan e-Sanat - - أخبار -

سالها از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي ميگذرد و به نظر ميرسد عملكرد آن، چندان راضي كننده نبوده است و انتقاد بسياري از كارشناسان را به دنبال داش//ته. تا جايي كه برخي از كارشناسان اين حوزه كه پيشتر معتقد بودند با سازمان بودن ميتوان تخصصيتر به مسايل نگاه كردن كرد حاال ميگويند سازمان ميراث فرهنگي تبديل به حياط خلوتي براي دولتهاي مختلف شده و عطاي نگاه تخصصي را به لقايش ميبخشند تاحداقلروساياينسازمانبهمجلسپاسخگو باشند. اردشير اروجي، كارشناس گردشگري درباره تبديل اين سازمان به وزارتخانه و احتمال سياسيترشدنآنبه»جهانصنعت«ميگويد »وضع از اين بدتر نخواهد شد!« او معتقد است: »همه افرادي كه در س//الهاي اخير در راس اين س//ازمان بودهان//د هيچگونه تخصصي در اين زمينه نداشتهاند و حاال هم فردي رييس است كه تخصصي در اين زمينه ندارد. در قطعا اين سازمان درصورت وزارتخانه شدن، نسبت به اينكه زير نظر دولت باش//د شرايط بهتري خواهد داشت.«

بهش//تي اما نظري متف//اوت دارد و نيت نمايندگاني كه طرح وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگ//ي را دنبال ميكنن//د را مهم ميداند و ميگويد: »بايد از نمايندگان مجلس پرسيد، كساني كه اين طرح را دنبال ميكنند نيتشان تنها اين است كه سازمان را نسبت به خودشان پاسخگو كنند يا اينكه ميخواهند با كمكهايشان مسايل حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي به شكل بهتري حل و فصل شود. كدام يك از اين دو نيت را دارند، البت//ه كه خواهند گفت نيت دوم. اما بايد ديد واقع و عمل كداميك خواهد بود.«

چيزي كه ديروز نماينده مردم رودس//ر در مجل//س به آن اذعان كرد و گفت: »بايد راهي پيدا كرد تا سازمانهاي زير نظر رييسجمهور سامان يابند و به مجلس پاسخگو شوند.«

دويچهوله-ماموران گمرك آلمان در فرودگاه ش//هر دوس//لدورف در كولهپشتي مسافري از ايران يك تاج طال كشف كردهاند. او متهم به فرار مالياتي ش//ده است. به گفته اين مس//افر، او ميخواس//ته تاج را ب//ه عنوان »هديه ازدواج« به مردي در بلژيك دهد. هنگامي كه ماموران گمرك در فرودگاه ش//هر دوس//لدورف آلمان بار يك مسافر ايراني را بازرس//ي ميكردند، در كنار چندين بسته سيگار، يك تاج طالي 126 گرمي را هم كش//ف كردند. يكي از س//خنگويان اداره مركزي گمرك آلمان در همين رابطه گفت: ما هميشه با جواهرات سر و كار داشتهايم، اما هرگز با تاج برخورد نكرده بوديم. اين مسافر زماني كه ميخواسته به شكلي نامحسوس از س//د ماموران گمرك بگذرد، توس//ط آنان متوقف شده و مورد بازرس//ي قرار گرفته اس//ت. مسافر 43 س//اله از تهران مدعي ش//ده كه تاج گرانبها از افغانستان وارد ايران شده و او نيز ميخواس//ته آن را به بلژيك منتقل كند تا در آنجا آن را به عنوان هديه ازدواج به مردي بدهد. ماموران گمرك ارزش اين تاج طالي 18 عيار را 3500 يورو تخمين زدهاند. ماموران گم//رك پروندهاي را ب//ه خاطر تالش براي فرار مالياتي عليه مس//افر ايراني به جريان انداختهاند اما از آنجا كه او توانسته بالفاصله حدود 850 يورو عوارض گمركي را پرداخت كند و ضمانته//اي الزم را هم براي جرايم بعدي دهد، اجازه يافته تاج را با خود ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.