فک و فامیل همه بمبها!

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ميترا زماني- بعد از اينكه آمريكا مادر همه بمبها را منفجر كرد، روسيه براي كم نياوردن سراغ پدر همه بمبها رفت. قرار است چينيها هم براي كم نياوردن، عمه همه بمبها را منتشر كنند. داعش با وجود ميل باطني خود، زورش به چيزي بيشتر از باجناق همه بمبها نرسيده اما شايعه شده كرهشمالي قصد دارد آقا بزرگ همه بمبها را به ميدان احضار كند! بقيه اعضاي خانواده بمبها هم منتظرند تا يكي در حقشان لطف كند و با منفجر كردن شان، آنها را مقابل بقيه فاميل سربلند كند! البته شايعهشدهپاكستانقصدداشتهدخترخالههمهبمبهارابياورد وسط كه نامبرده با اعالم اينكه فعال قصد ادامه تحصيل دارد از انفجار سر باز زده! منتظر خبرهاي تكميلي باشيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.