امكان حمایت اصولگرایان از روحاني وجود دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يك فعال سياسي اصولگ//را گف//ت: آن بخ//ش از اصولگرايان ك//ه ميخواهند حامي روحان//ي در انتخابات باشند،بايدبررسيكنند كه آيا عملكرد دولت روحاني از نظر مردم قابل قبول بوده است؟

اميررض//ا واعظيآش//تياني درباره تالش عدهاي از اصولگرايان براي تش//كيل س//تاد اصولگراي//ان حام//ي دولت اظهار ك//رد: اين تصميم بستگي به نوع نگاه به عملكرد دولت دارد و اينكه آيا عملكرد دولت يازدهم از نظر كارشناسان و افكار عمومي قابل دفاع است يا خير. به هر حال كارشناسان ديدگاههاي خود را درباره ديدگاههاي دولت اعالم كرده و مردم هم اين عملكردها را رصد ميكنند.

وي اف//زود: هر گروه//ي بخواهد از عملكرد روحاني دفاع كند، بايد نگاه جامعي هم به مردم داش//ته باشد. اگر مردم به عملكرد دولت اقبال نشان ميدهند، منطق اقتضا ميكند از روحاني دفاعكنند.البتهحمايتاصولگرايانازروحانيرا بعيدميدانمولينشدنيهمنيست.

اين فعال سياسي درباره اينكه در انتخابات مجلسدرس//ال49 بخش//يازاصولگرايانبا اصالحطلبان و حامي//ان دولت ائتالف كردند، تصريح كرد: آن انتخاب هم در انتخابات مجلس غيرقابل پيشبيني بود. البته رفتار سياس//ي و انتخاباتيمردمايرانهمقابلپيشبينينيست. كسيفكرنميكردخاتمي،احمدينژادياروحاني رييسجمهورشوندياهمهاعضايليست03نفره اميددرتهرانبهمجلسراهيابند.زمانياينرفتار قابلپيشبينياستكهتحزبشكلساختارمند و برنامهمحور به خود گيرد.

اين عضو حزب موتلفه اس//المي در پاسخ به اينكه آيا ب//ه عنوان يك اصولگرا حاضريد از روحان//ي در انتخابات حمايت كنيد، گفت: اگر بخواهم از كسي حمايت كنم، به كارايي و عملكرد گفتماني توجه زيادي ميكنم و اين مسايل برايم مهم است. بايد ببينم دولت در زمينه دغدغه اصلي كشور يعني توليد و اشتغال چه كرده است. اگر ببينم در اين زمينه اتفاقات خوبي رخ نداده، از كسي حمايت نميكنم اما اگر مردم و كارشناسان نسبت به عملكرد دولت اقناع شدهاند من هم حمايت ميكنم. البته در اين زمينه انتقاداتي هم به دولت وارد است كه دولتبينپاسخگوييبهمنتقدانوتخريبگران فرقي قائل نشده و منتقد دلسوز و غيردلسوز را ب//ا يك تازيانه زده اس//ت. اين عملكرد در تصميمگيري من هم تاثيرگذار است.

واعظيآش//تياني همچنين درباره تصميم موتلفه در انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد: موتلفه كانديداي مس//تقل خود را دارد و آقاي ميرسليم و بزرگان اين حزب بارها اعالم كردهاند كهتاانتهادرصحنهانتخاباتباقيميمانند.موتلفهجزو جمنا نيست و آقاي حبيبي به عنوان يك شخصيت حقيقي در اين مجموعه حضور دارد. تا اين لحظه هم موتلفه عنوان نكرده كه قصد پيوستن به جمنا را دارد اما همانند بقيه تشكلهاي اصولگرا براي جمنا احترام قائلاست.

وي در پاسخ به پرسش ايسنا كه تعدد كانديداهاي اصولگرايان چه پيامدي دارد، گفت: قطعا اصولگرايان انرژينهاييخودرابرايانتخابات0041 گذاشتهاندو منطق هم ندارد كه تمام انرژي خود را در مقطع فعلي مصرفكند.معتقدمانصرافجليلياقدامهوشمندانهاي بود و ميتواند در قوام سياسي وي تاثير مثبتي داشته باشد. اين اقدام همچنين به اصولگراياني كه ميخواهند در صحنه انتخابات باشند، كمك كرد. واعظيآشتياني در پايان تصريح كرد: اگر كار به دور دوم بكشد، روحاني بازنده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.