تالش بوئينگ و ایرباس براي حفظ توافق هستهاي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بازگش//ت ايران به اقتصاد جهاني به ش//ركتهاي هواپيماسازي كمك ميكند كه مشكل كاهش تقاضا در عرص//ه جهان//ي را حل كنند و مقصد هواپيماهاي توليدي خود را در برنامه رو به رشد خطوط هوايي در ديگركشورهابيابند.

شركتهاي هواپيماسازي همچنين در حال قمار كردن روي اين مساله هستند كه تحويل زودهنگام اين هواپيماها ميتواند به حفظ توافق هستهاي ميان ايران و قدرتهاي جهان كه با تهديد محافظهكاران در ايران و آمريكاروبهرواست،كمككند.اززمانيكهتحريمهابراي گشايش تجارت ايران با جهان در ازاي محدوديت برنامه هستهاي لغو شد، جمهوري اسالمي سعي كرده پس از س//الها انزوا اقتصاد خود را تقويت كند و در اين راستا واردليستانتظارهشتسالهبراي002 هواپيمايجديد شدهاست.اماتالشهابرايبرطرفكردننيازهايفوري بهواسطه مشكالت مالي ديگر هواپيماييها در سراسر جهان تقويت شده چراكه هواپيماهاي جديد با قيمت پاييندربازارارائهميشوند.

اصغر فخريهكاش//ان، قائممقام وزير راهوشهرسازي اي//ران در امور بينالملل گفت: ما فرصتها در اين بازار را ش//كار ميكنيم. اگر فرصتهايي باشد، ميتوانيم از آنهابهرهببريم.

با وجود اينكه شركتهاي توليدكننده هواپيما ركود بازار را مضر ارزيابي نميكنند، بازگشت ايران به بازار به چندينهواپيمايمازادعمريدوبارهبخشيدهاست.ايران نيزدرآستانهانتخاباتماهميبهتملكاينهواپيماهاعالقه نشاندادهاست.ايرانتاكنونسههواپيمايجتايرباسرا تحويلگرفتهاست.بهگفتهمديرانصنعتي،اينهواپيماها پسازآنكه»ايويانكا«يكمشتريكلمبياييازخريدآنها صرفنظركرد،بالاستفادهماندهبود.

ايرانهمچنينهفتهگذشتهقراردادخريد02هواپيما را از »ايتيآر« امضا كرد. عجيب است كه در اين صنعت ريسكستيزوپرهزينه،چهارهواپيمايايتيآرهماكنون ساختهشدهوآمادهتحويلبهايرانهستند.

ايتيآر در اقدامي نادر تصميم گرفت اين هواپيماها را پيش از امضاي قرارداد نهايي براي ايراناير بسازد. به گفتهتحليلگران،اينامرنيزنشانهضعفبازاراستآنهم درحاليكه توليدكنندگان در نبرد با ركود در اقتصادهاي درحالتوسعههستند.درحاليكهصنعتهوافضايايران با كاهش تحريمها از چندين دهه ركود فاصله ميگيرد، تركيه پس از كودتاي نافرجام اين كشور و حمالت در چندينشهربزرگخودباكاهشتقاضابرايسفربهاين كشورمواجهشدهاست.حاالشركتهواپيمايي»تركيش ايرالينز« درباره دريافت يكي از موتورهاي مهم رشد بازار، هواپيمايداراي053 صندليبوئينگ777-003RE با ترديدهايي مواجه شده است.بروز ترديد در خصوص تحويل ماه آينده اين هواپيما با نياز فوري ايران به همين هواپيمادرتعارضاست.قراراستتهراننخستيننمونهاز همينهواپيمارادرماهآوريلياميسالآينده)فروردين يا ارديبهشت79( دريافت كند.فخريهكاشان تاييد كرد حاالنمايندگانايرانبهپيشنهادبوئينگدرحالبررسي مدلسفارشيشركتهواپيماييتركيههستندتااحتمال تعويض آن را با سفارش ايران ارزيابي كنند. بوئينگ از اظهارنظر در اين خصوص خودداري كرد.

ايران قرار است در قالب بخشي از يك قرارداد براي تحويل08 جت،ازبوئينگ51 هواپيماي777-003RE تحويل بگيرد. اين قرارداد تا عرضه مدل جانشين777 براي كمك به بوئينگ در مقابله با كاهش تقاضاي مدل 777نقشيحياتيايفاميكند.تسريعدرتحويلنخستين هواپيماهايبوئينگبهايرانازدهه07 ميالديميتواند به توافق هستهاي ايران حياتي دوباره بخشد؛ توافقي كه بهدليلمعضالتتامينبودجهوابهامدربارهنگرشدونالد ترامپ،رييسجمهورآمريكاكهگفتهاستبرجامرادوست ندارد، با مشكل روبهرو شده است.

از آنجايي كه تمام توليدكنندگان هواپيما به دليل تع//داد باالي قطعات آمريكايي به مجوزهاي صادراتي اياالتمتح//ده نياز دارند، اتخاذ هر تصميم براي توقف اجرايقراردادهايبوئينگاحتماالفعاليتهاياروپاييها را در ايران متوقف خواهد كرد.

يك مدير ارشد فعال در صنايع اروپايي درخصوص جايگزينيتحويلهواپيماهايتركيهباسفارشهايايران گفت:خوباستكهبوئينگراهممانندديگربرسرميز آوريم.اما در اين ميان مقامات ايران وادار شدهاند درباره اينادعاكهتهرانهواپيماهايمتروكودورانداختهشده را دريافت ميكند از جايگزيني سفارشهاي خود دفاع كنند.برايمثالآنهاتاكيدميكنندجتهايايويانكابه مدت دو سال بالاستفاده مانده بودند و هرگز از آنها در هيچ پروازي استفاده نش//ده بود.به گزارش رويداد42، فخريهكاش//ان در اين زمينه به رويترز گفت: اين براي ايرباسوبوئينگخوباستامابخشيازيكبازياست كه همه از آن آگاهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.