قاليباف همچنان جديترین رقيب روحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ب//ا توجه ب//ه اينكه نامنويس//يها ب//راي انتخابات رياس//تجمهوري92 ارديبهشت69 بهپايانرسيده، شكل احتمالي رقابت ميان نامزدها در حال آشكار شدن است.احتماالمسايلاقتصاديزميناصليمبارزهبراي نامزدهاياصالحطلبواصولگراخواهدبود.

به نوشته نشريه فوربس، در مجموع يكهزار 636و نامزد براي انتخابات ثبتنام كردهاند و احتماال شوراي نگهباناكثريتقابلتوجهيازآنهاراردصالحيتخواهد كرد.نامكانديداهاينهايي62 يا72 آوريل)ششموهفتم ارديبهشت(اعالمخواهدشد.

رقباي اصلي اصالحطلبان كه نمايندهشان حسن روحانياستومحافظهكارانيااصولگرايانيچونابراهيم رييسي، دادستان كل سابق ايران خواهند بود. در كنار اين دو نامزد در جناح اصالحطلبان، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور حضور دارد كه بهعنوان گزينه پوششي در صورت رد صالحيت شدن روحاني از سوي شوراي نگهبان نامنويسي كرده است. از سوي نامزدهاي اصولگرا نيز محمود احمدينژاد كه ممكن است از سوي شوراي نگهبان رد شود، حميد بقايي، معاون اول سابق ويوهمچنينمحمدباقرقاليباف،شهردارتهرانثبتنام كردهاند.احتماال اقتصاد، مهمترين مساله در رقابتهايي خواه//دبودكهبهطوررس//مياز82 آوريل)هش//تم ارديبهشت(تا71 مي)72 ارديبهشت(برگزارخواهدشد. بخش عمده مناظرات نيز بهطور خاص بر دستاوردهاي ناشيازتوافقهستهايايرانكهدرژوييه5102 باآمريكا وديگرقدرتهايبينالملليبهامضارسيد،متمركزخواهد بود.در شرايط فعلي اين احتمال وجود دارد كه روحاني در تالش جهت حفظ كرسي خود براي يك دور ديگر با ترديدعموميروبهروشود.سايت»ايرانپل«نظرسنجي كهازبيشازيكهزارايرانيطي11 تا41 آوريل)22 تا 25 فروردين(انجامدادهنشانميدهدمردمنگرانشرايط اقتصاديخودهستند.

زماني كه از آنها در مورد سطح فعلي درآمدشان س//وال ش//د، 54 درصد گفتند »بهس//ختي روزگار ميگذرانيم« و 35 درصد گفتند ش//رايط اقتصادي خانوادهشان نسبت به چهار سال پيش بدتر شده ولي در مقاب//ل 11 درصد از بهبود آن خبر دادهاند.با اين حال ايرانيان در دورنماي بزرگتر، نسبت به شرايط اقتصادي كش//ور خوشبين هستند. درحاليكه 34 درصد شركتكنندگان در نظرسنجي ايران پل گفتند ش//رايط فعلي »بسيار خوب« يا »تا حدودي خوب« اس//ت، 64 درصد گفتند شرايط »تا حدودي بد« يا »بسياربد«است.عالوهبراين25 درصدگفتندشرايط اقتصادي رو به وخامت اس//ت و در مقابل 31 درصد تاكيد كردند اين شرايط رو به بهبود است.

باوجودتماماينها،ديدگاهبهمراتبمثبتترينسبت به روحاني در مقايس//ه با ديگر رقبايش وجود دارد. در اين نظرس//نجي 62 درصد مردم گفتند نظر »بسيار مطلوب« يا »تا حدودي مطلوب« نس//بت به روحاني دارندكهاينرقمقابلمقايسهبا25 درصداحمدينژاد، 39 درصد جهانگيري، 31 درصد رييسي و 16 درصد بقايي است. تنها كسي كه از روحاني باالتر بود قاليباف استكهميزانمحبوبيتش76 درصداعالمشد.شايد يكيازمهمترينمشكالتبرخيازديگرنامزدها،چهره كمترشناختهشدهشانباشد.64 درصدشركتكنندگان درنظرسنجيگفتندنميدانندرييسيكيست.

به گزارش رويداد42، زماني كه بحث مسايل خاص پيش ميآيد، روحاني در اغلب حوزهها عملكرد بهتري نسبت به رقباي خود داشته است؛ مسايلي چون بهبود روابط خارج//ي ايران، افزاي//ش آزاديهاي مدني، لغو تحريمهاي بينالمللي، مبارزه با فساد و ارتقاي شرايط زندگيقشرفقيرجامعه.

تفسيرهاي اخير در مورد رقباي روحاني، بر رييسي بهعنوان رقيب اصلي روحاني متمركز بودهاند اما نتايج نظرس//نجيها نشان ميدهد قاليباف تهديد بهمراتب جديتريبرايرييسجمهورمستقرايرانخواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.