توسعهمضاعفتسهیالت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اليحهبودجهسال69 دارایويژگیهايیاست كه در بازار بدهی كش//ور كمتر ديده شده است. دولت بر اساس يكی از سياستهای اصلی خود در »خ//روج غيرتورمی از ركود« جايگاه خاصی برای توسعه تسهيالت قائل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.