تحريمهاهمچناندرتعلیق

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- دونالد ترامپ رييسجمهور آمريکا با تاييد پايبندي ايران به تعهدات خود در برجام، تعليق تحريمهاي هستهاي را براي ي//ک دوره 90 روزه ديگر تمدي//د کرد و اين ميتواند يک امتياز و پيروزي ديپلماتيک ديگر در عرص//ه جهاني و برجام براي دولت يازدهم و البته مردم کش//ورمان محسوب شود. اقدام اخير دولت ترامپ بار ديگر ثابت کرد که ايران به تعهدات خود در قبال توافقها و قراردادهاي بينالمللي پايبند است و البته حفظ اين توافق به نفع آمريکا وس//اير کشورها هم خواهد بود. بر اس//اس برجام رييسجمهور آمريکا بايد هر 90 روز يک بار تعليق اجراي تحريمهاي ايران را که براساس برجام انجام شده است، تمديد کن//د و در واق//ع اي//ن اولين بار اس//ت که در دول//ت دونالد ترامپ 90 روز مربوط به تعليق تحريمها به پايان رسيده است و دولت آمريکا با تاييد پايبندي ايران به تعهدات اين دوره را تمديد کرد.

رکس تيلرس//ون، وزير امور خارجه آمريکا اعالم ک//رد که دونالد ترام//پ، رييسجمهور اي//االت متحده دس//تور داده اس//ت بررس//ي بين س//ازماني از اينکه لغ//و تحريمهاي ايران براساس توافق هس//تهاي سال 2015 مطابق منافع امنيت ملي اياالت متحده اس//ت، انجام ش//ود. تيلرسون در بيانيهاي با اذعان به اينکه ايران براساس اين توافق مطابق با تعهدات خود عمل کرده است، مدعي شد ايران به دنبال آن است تا کنترل برنامه هستهاياش را به دست بگيرد اما نگرانيهايي درباره نقش اين کش//ور به عنوان حامي تروريس//م وجود دارد. او گفت با ارس//ال نامهاي به پل راي//ان اين موضوع را اعالم کرده است.

رکس تيلرسون، پيش از انتخابات به عنوان وزير خارجه، به طور عمومي اظهارنظر سياسي عليه ايران نکرد اما در يک مصاحبه تلويزيوني او گفت که ش//رکت او اکس//ون موبيل، قطعا فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران را بررسي ميکند چراکه ايران کش//وري با منابع عظيم اس//ت. اي//ن اظهارنظر او باعث ش//د تا برخي تحليلگران انتخاب او، به عنوان وزير خارجه را يک فرد ميانهرو در کابينه ترامپ بدانند.

از طرفي ترامپ در دوران تبليغات انتخابات رياس//تجمهوري در سال ،2016 از منتقدان سرس//خت توافق هس//تهاي با ايران به شمار ميرفت ولي هر بار با طرح اينکه اين توافقنامه را پ//اره خواهد کرد يا درصدد اصالح يا حفظ آن بر خواهد آم//د، ديدگاههاي متناقضي در اين باره مطرح کرده بود. اما حاال دولت آمريکا اذعان دارد که ايران از تعهدات هستهاي انحراف نداشته و ميتوان گفت اين رويکرد به معني آن است که فرمان رييسجمهور سابق آمريکا براي تعليق تحريمهاي هستهاي اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي تمديد ميشود و اين يعني دول//ت ترامپ برعکس ادعاهاي خود در زمان تبليغات انتخاباتياش همگام با سياس//تهاي دولت اوباما حرکت ميکند. هرچند تندروهاي دولت يازدهم در ايران ديدگاهي منفي نسبت به واکنش دولت ترامپ دارند و اعتراف دولت آمريکا به پايبندي ايران به تعهدات هستهاي را رفتار دوگانهاي ترجمه ميکنند که با نزديک بودن انتخابات رياس//تجمهوري اتفاق افتاده اما هرچه هس//ت نگراني آمري//کا از لغو توافق هس//تهاي از جانب ايران است و آمدن دولتي جديد در ايران که نس//بت به روحاني رويکرد سرسختانهاي به ديپلماس//ي و روابط با غرب داش//ته باشد نيز ميتواند به اين نگراني دامن بزند. ش//ايد هم نگاه تندروها اين بار نسبت به اين موضوع خيلي هم بدبينانه نباش//د چراکه کاخ س//فيد در ح//ال حاضر ت//الش ميکند نرمش بيش//تري نش//ان دهد تا مجبور نباشد چندماه ديگر با جناحي روبهرو شود که آنچنان تعهدي به توافق هستهاي نداشته باشد. ناگفته نماند عقب افتادن تصويب تحريمهاي بيشتر عليه اي//ران به دليل نزديک ب//ودن انتخابات رياس//تجمهوري توسط کنگره آمريکا هم در نتيجه نگراني آمريکا از وضعيت پيش روي ايران و احتمال عدم پايبندي ايران به توافق هستهاي بوده است بنابراين آمريکا هم ترجيح ميدهد دولت//ي در ايران حاکم ش//ود که ديپلماس//ي نرمتري نس//بت به روابط با غرب داشته باشد. البته نوع بازيگري و هوش//مندي و دستور کار سياس//ت داخلي و خارجي آينده ايران نيز در پايبندي آمريکا به تعهدات هس//تهاي بيتاثير نخواهد بود چراک//ه مخالفان برجام در داخل م//دام بر اين نکته تاکي//د ميکنند که برجام بدون داش//تن دس//تاوردي ب//راي جمهوري اس//المي توافق يک طرفه و سازشکارانه بوده و هيچ تاثي//ري در زندگي و زمانه مردم ايران نداش//ته اس//ت. اين در حالي است که موضع دولت يازدهم نسبت به توافق هستهاي متفاوت است و آنها برجام را يک توافق برد- برد براي ايران و جامعه جهاني ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.