جمنا بر سر دوراهي قاليباف و ریيسي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- اين روزها که تا برگزاري انتخابات کمتر از يک ماه باقي مانده است صداي سازهاي ناکوک وحدت اصولگرايان بيش از پيش به گوش ميرسد؛ سازهايي که قرار بود براي همنوايي انتخابات رياستجمهوري کوک شوند. اگرچه برنامه اصلي اصولگرايان اين بود که يکي از نامزدهاي اصلي آنها قبل از برگزاري انتخابات به نفع ديگري کنار برود و بيش//ترين احتمال را کنارهگيري قاليباف به نفع رييسي ميدانستند اما به گفته مرضيه وحيددستجري، سخنگوي جمنا حضور جهانگيري به عنوان کانديداي پوششي روحاني موجب شد آنها به اين نتيجه برسند که بايد هردو کانديدا تا آخرين روزهاي مانده به برگزاري انتخابات در صحنه باقي بمانند. يکي از تحليلگران اصولگرا گفته وجود اين دو کانديدا موجب ميش//ود در انتخابات آراي مردم خرد و در نهايت انتخابات به دور دوم کشيده شود و با اين استراتژي روحاني راي ني//اورد. با وجود اين اظهارنظرها معلوم نيس//ت کدام نامزد اصولگريان به نفع ديگري کنار ميرود. با آنکه به نظر ميرسد قاليباف نيامده تا ميدان را خالي کند اما وعدههاي انتخاباتي او در روز نامنويسي چنان عجيب و بعيد بود که احتمال کنارگيرياش را قوت بخشيد. وعدههاي اقتصادي او که به هيچ عنوان با درآمد ناخالص ملي ايران سازگار نبود فقط ميتوانست يک نشانه داشته باشد؛ تخريب دولت براي بزرگنمايي رقيب. هرچند خيلي نميتوان به سازوکارهاي اصولگرايان اطمينان داشت و مطمئن بود که کدام گزينه هدف نهايي آنهاست اما از قاليبافي که سابقه مديريت 11 ساله در شهرداري دارد بعيد است چنين اظهارنظرهاي دور از منطقي را بيان کند. از آن طرف دستگاه تبليغاتي قاليباف از مدتها پيش فعال شده و قاليباف در چند سال اخير با تمرکز بر مناطق مختلف تهران و افتتاح پروژههاي مختلف تبليغات خود را انجام داده و اين سوال را مطرح ميکند که اگر قرار نيست کانديداي اصلي باشد چرا رسانههاي وابسته به شهرداري از مدتها پيش کرکرههاي انتقاد از مديريت شهري را پايين کشيدهاند.

از طرفي حزب تندروي اصولگرا جبهه پايداري ديروز در حرکتي ابتدا حمايت خود را از ابراهيم رييسي اعالم کرد اما چند ساعت از اعالم اين خبر نگذشته بود که اين بيانيه از خروجي کانال آنها حذف و تکذيب شد. آقاتهراني، دبيرکل جبه//ه پايداري هم اعالم کرد: جبهه پايداري فعال از هيچ گزينهاي به شکل رسمي اعالم حمايت نکرده و ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بيانيهاي معرفي خواهيم کرد. اين نش//اندهنده آن است که اصولگرايان تا مغز استخوان از بيماري اختالف رنج ميبرند. در حالي به نظر ميرس//يد رييسي چهره کمتر شناخته شدهاي در ميان مردم عادي و نه نخبگان و آگاهان سياسي است و اصولگرايان قصد دارند با تکيه بر همين ويژگي و البته رياست او بر توليت آستان قدس رضوي از او حمايت کنند. در حالي که قاليباف تنها در ميان مردم شهر تهران چهره سياسي شناخته شده است و شايد تنها حاميان او مردم تهران باشند مگر اينکه اصولگرايان برنامه جديدتري داشته باشند. در نهايت بعيد به نظر ميرسد قاليباف به راحتي باکناره گيري به نفع رييسي کنار بيايد چرا که نيروهاي جمنا هم در جلسه خود با راي بيشتر قاليباف مواجه شدند و اين موضوع وسوسه قاليباف را براي حضور تا لحظه آخر انتخابات بيشتر ميکند. حمايتبخشيازاصولگرايانازروحاني اختالف اصولگرايان باعث شده برخي بزرگان اين جريان ساز حمايت از روحاني را کوک کنند. البته اين مساله چندان هم عجيب نيس//ت روحاني از همان ابتداي ورودش براي شرکت در انتخابات رياستجمهوري اعالم کرده بود که يک کانديداي اعتدالگراست و با وجود آنکه اصالحطلبان از او حمايت ميکنند اما يک کانديداي اصولگراي اصالحطلب اس//ت. ديروز در خبري اميررضا واعظيآشتياني از فعاالن سياس//ي اصولگرا اعالم کرد که امکان حمايت اصولگرايان از روحاني وجود دارد.

او در بخش//ي از س//خنان خ//ود گف//ت: »آن بخش از اصولگرايان که ميخواهند حامي روحاني در انتخابات باشند، بايد بررسي کنند که آيا عملکرد دولت روحاني از نظر مردم قابل قبول بوده است؟« آنها البته به صراحت حمايت خود را اعالم نميکنند و اين حمايت را مشروط به رضايت مردم ميدانند. »هر گروهي بخواهد از عملکرد روحاني دفاع کند بايد نگاهي هم به مردم داشته باشد. اگر مردم به عملکرد دولت اقبال نش//ان ميدهند منطق اقتض//ا ميکند که از روحاني دفاع کنند.«

از آن طرف بهروز نعمتي از نمايندگان مجلس دهم و از نزديکان علي الريجاني از تشکيل ستاد اصولگرايان حامي روحان//ي خبر داده و گفته اس//ت: »بخش قابل توجهي از اصولگرايان کس//اني هستند که ميخواهند در انتخابات از روحاني حمايت کنند و به نفع ايشان فعاليت داشته باشند.« او در بخش ديگري از حرفهاي خود با اشاره به نامزد نهايي اصولگريان گفت: »استقالل رييسي محل سوال جدي است حتي براي قسمتي از اصولگرايان و جمنا. نهايتا اصولگرايان روي قاليباف اجماع ميکنند.« از آن سو واعظيآشتياني در بخش ديگري از حرفهاي خود گفت: قطعا اصولگرايان انرژي نهايي خود را براي انتخابات 1400 گذاشتهاند و منطق هم ن//دارد که تمام انرژي خود را در مقطع فعلي صرف کنند. اين اظهارنظرها نش//ان ميدهد اين جبهه به پيروزي خود در انتخابات آينده اميدوار نيس//ت و آنها صابون شکست را هم بر تن زدهاند.

با وجود آشفتگي جبهه راستگراي کشور، اسداهلل عباسي از نمايندگان اصولگراي مجلس و عضو هيات موسس جمنا در آخرين خبر اعالم کرده است که نيروهاي جمنا تا دو هفته ديگر تصميم نهاييشان را ميگيرند. او درباره ثبت نام برخي از اعضاي اين جريان که جزو پنج کانديداي نهايي نبودند، اظهار داشت: در جمنا قانون الزامآوري وجود نداشت بلکه براساس اخالق و مرام سياسي عدهاي خواستند به جمعبندي برس//ند که به نظر ميرسد تاکنون اين هدف محقق شده است. اين اتفاق نظر در آينده نيز ادامه خواهد داشت و دو نفر از کانديداهاي جمنا در مناظره شرکت خواهند کرد و در نهايت و بعد از گذشت دو هفته و عملياتي شدن انتخابات، کانديداي نهايي جمنا مشخص خواهد شد.«

در مقابل تزلزل ش//ديد اصولگرايان و مشخص نبودن کانديداهاي احتمالي آنها و در حالي که هنوز هم به دنبال راهکارهاي جديد براي مقابله با روحاني هس//تند، وحدت اصالحطلبان که بخش//ي از آن نشات گرفته از حوادث بعد از س//ال 88 است بيشتر خود را نشان ميدهد. روحاني در کنار خود نامزدهاي پوششي همچون اسحاق جهانگيري و محمد هاشميرفس//نجاني را دارد و ميتوان حدس زد در مقابل چنددس//تگي عجيب گروههاي اصولگرا که بخشي بع//د از آن نتيج//ه روي کار آمدن احمدينژاد اس//ت اين وح//دت اصالحطلب//ان در نهايت پيروزي را ب//راي آنها به ارمغان ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.