ترسيدن از اخم دشمن اول بدبختي است

Jahan e-Sanat - - News -

حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب در ديدار با فرماندهان ارتش ترسيدن و دلهره از دشمن را اول بدبختي عنوان کردند. ايشان با اشاره به نقش اقتدار، تواناييها و انگيزه باالي ارتش در تامين امنيت کشور، نيروهاي نظامي را يکي از مولفههاي تامين امنيت برشمردند و با تاکيد بر تاثير عملکرد دستگاههاي اقتصادي، علمي و تحقيقاتي و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري از به نتيجه رس//يدن اهداف دشمن، اولويت درجه يک کشور را مسايل اقتصادي دانستند و گفتند: اصليترين وظيفه مسووالن، پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهويژه در بخش توليد و اشتغال و تالش جدي براي حل مشکالت معيشتي مردم و همچنين ايستادگي در مقابل ابرقدرتها و نترسيدن از تشر آنها است. به گزارش دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيتاهلل خامنهاي يکي از طراحيهاي اصلي دشمن را، استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادي براي ضربه زدن به ملت ايران دانس//تند و خاطرنشان کردند: به همين علت در سالهاي اخير شعارهاياقتصاديبرگزيدهوبرجستهشدند.ايشانتقويتبنيهاقتصاديکشوررا حساسترين و کليديترين موضوع برشمردند و گفتند: بر همين اساس بر اجراي سياستهاي اقتصادي مقاومتي به عنوان يک مجموعه »کار و حرکت و اقدام« بهويژه بر موضوع اشتغال و توليد و همچنين مسايل معيشتي مردم و کارکنان دستگاههايمختلفازجملهنيروهايمسلحتأکيددارم.حضرتآيتاهللخامنهاي افزودند: توقع من از مسووالن اين است که وقتي انگيزه دشمن را براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي ميبينند، درصدد برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادي و بستن منافذ برآيند. رهبر انقالب اسالمي يکي از اين نقاط قوت برجسته را روحيه شجاعت و ايستادگي ملت ايران در برابر تشرها و اخمهاي ابرقدرتها دانستند و افزودند: يکي از شگردهاي قدرتهاي متجاوز، براي ترساندن ملتها و دولتها و وادار کردن آنها به تامين منافع نامشروع خود، تشر زدن و از خود بزرگنمايي نشان دادن است. حضرت آيتاهلل خامنهاي گفتند: براي يک کشور بدترين حالت آن است که مسووالن آن کشور، از تشر دشمن بترسند زيرا اين کار در را براي ورود، تجاوز و تعرض او باز ميکند. ايشان خاطرنشان کردند: در اينکه امور کشور را بايد با عقل و تدبير و حکمت انجام داد، هيچ ترديدي وجود ندارد اما اين تدبير و حکمت بايد همراه با شجاعت باشد. رهبر انقالب اسالمي تاکيد کردند: ترسيدن و دلهره از تشر دشمن و تحتتاثير اخم قدرتمندان قرار گرفتن اول بدبختي اس//ت. حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند: اگر کس//ي هم ميخواهد بترسد، اشکالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زيرا ملت ايران ايستاده است.

رهبر انقالب اسالمي تاکيد کردند: دشمن اعم از آمريکا و بزرگتر از آمريکا، در مقابل نظامي که به مردم خود متصل اس//ت و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نيز آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند، هيچ غلطي نميتواند بکند. حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به اينکه در دشمني قدرتهاي زورگو بهويژه آمريکا، با ملت ايران هيچ ترديدي نيست افزودند: اينکه بگويند با فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد، حرف نادرستي است زيرا دشمني آنها از زمان امام)ره( و بعد از امام و در زمان دولتهاي گوناگون که با ساليق مختلف، بر سر کار بودند، همواره ادامه داشته است. ايشان با تاکيد بر اينکه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و تاثيرناپذيري ملت از تشر آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي ادامه پيدا کند، خاطرنشان کردند: بخش مهمي از ادامه ايستادگي و نهراسيدن از دشمن، بهعهده نيروهاي مسلح، و بخش عمده آن بر عهده اقتصاديون و مجموعههاي فرهنگي، آموزشي، بهخصوص متصديان بخشهاي علمي و تحقيقاتي است.

رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به انتخابات پيش رو، انتخابات را از افتخارات ملت ايران و مايه عزت، قدرت، روسفيدي و سربلندي ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند: بدخواهان بهدنبال نش//ان دادن اسالم و معنويت در نقطه مقابل مردمساالري بودند، اما جمهوري اسالمي، با مردمساالري اسالمي و انتخابات، غلط بودن اين حرف را نشان داد.

حضرت آيتاهلل خامنهاي گفتند: همه ملت در انتخابات احساس ميکنند که کليد کارهاي کشور در دست خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلي کشور را معين ميکنند. ايشان با تاکيد بر اينکه همه مردم، نامزدها، دولت و دستاندرکاران بايد قدر انتخابات را بدانند و آن را گرامي بدارند، افزودند: بايد انتخاباتي گسترده، با شور و شوق و نشاط، سالم و همراه با امنيت برگزار شود و چنين انتخابات و ذخيرهاي، به کشور مصونيت بسياري خواهد داد.

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مطالب وسوسهانگيز رسانههاي دشمن و تالش خصمانه آنان براي خراب کردن انتخابات خاطرنشان کردند: ملت ايران با همين بيداري و هوشياري که همواره نشان داده است، در مقابل اين حرکت عمل خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.