نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است نه شوراي نگهبان!

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- همزمان با بررسي صالحيت نامزدهاي انتخابات ش//وراهاي شهر و روس//تا در سراسر کشور توسط هياتهاي نظارت که از س//وي نمايندگان مجلس تشکيل ميشود، ابالغيه آيتاهلل جنتي، دبير شوراي نگهبان درباره جلوگي//ري از تاييد صالحيت نامزدهاي اقليتهاي مذهبي در انتخابات شوراها منتشر شد؛ موضوعي که در صحن علني مجلس مطرح و با واکنش نمايندگان و نايب رييس مجلس روبهرو شد.

قاسم ميرزايي نيکو، نماينده اصالحطلب مردم دماوند و عضو هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا در تذکري در واکنش به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نظارت بر انتخابات شوراها بنابر قانون برعهده مجلس است و نمايندگان مجلس ضابط آن هستند و در چندين مورد، اين قانون به شوراي نگهبان رفته و خالف موازين شرع بودن آن بخشها مشخص شده است.

عضو هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا خاطرنشان کرد: بنابراين اگر اين قوانين اصالح شده و شوراي نگهبان نيز نظر خود را بيان کرده است، مطرح کردن مجدد نظرات ش//وراي نگهب//ان در اين مورد جايز نيست. وي يادآور شد: متاسفانه گاهي نظارت استصوابي به ميزان احواالت افراد به قوانين تسري مييابد و اين بدعتي اس//ت که اگر ادامه يابد ممکن اس//ت، هر آن قوانيني که مجلس تصويب ميکند، از سوي شوراي نگهبان تغيير کند. علي مطه//ري در واکنش به اين تذکر گفت: اين موضوع تا حدودي مبهم است و منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان هستيم.

نايب رييس مجلس ش//وراي اسالمي خاطرنشان کرد: به هر حال وقتي مصوبهاي از مجلس گذشت و به شوراي نگهبان رفت، بعد از آن نميتوانند اظهارنظر کنند و استناد به اصول قانون اساس//ي بعد از اعالم نظر شوراي نگهبان نافذ نيست. البته رييس مجلس هم گويا اقدامي را انجام دادند و انشاءاهلل حل شود.

همچنين در جلسه علني ديروز مجلس در جريان بررسي اليحه حفاظت، احيا و مديريت تاالبهاي کشور، نمايندگان م//اده اول اين اليحه را تصويب کردند. براس//اس اين ماده، هرگونه بهرهبرداري که منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالبها شود، ممنوع است؛ مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، س//ازمان حفاظت محيط زيست است.همچنينبراساستبصرهاينماده،دستورالعملتخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالبها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان حفاظت محيطزيست تهيه ميش//ود و به تصويب هيات وزيران ميرسد تا مبناي عمل س//ازمان مذکور و تمامي مراج//ع ذيربط قرار گيرد. اين دس//تورالعمل بايد متضمن حف//ظ و احياي تاالبهاي کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.