تاکيد ریيسجمهور قرقيزستان بر ارائه تسهيالت روادید به ایرانيان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- وزير امورخارجه کش//ورمان با رييسجمهور قرقيزس//تان مالق//ات کرد. در اين مالق//ات در رابطه با روابط دوجانبه، موضوعات منطق//هاي و بينالمللي گفتوگو ش//د. آلماز بي//ک آتامبايف با ابراز خرس//ندي از ديدار وزير امور خارجه کش//ورمان از قرقيزس//تان بر توسعه مناسبات دو کشور و رفع موانع تجاري و ارائه تسهيالت رواديد ورود به اتباع کش//ورمان به قرقيزستان تاکيد کرد. وزير امور خارجه کش//ورمان ني//ز بر لزوم افزايش بيش از پي//ش همکاريها بهويژه در زمينه اقتصادي و مبارزه فراگير مشترک عليه تروريسم و افراطگرايي تاکيد کرد. ظريف همچنين در مالقات با همتاي خود در قرقيزستان گفت: در اين س//فر براي تبادل هياتها که در آينده نزديک با س//فر رياست محترم مجلس قرقيزس//تان به ايران صورت خواهد گرفت و همينطور مش//ورتهاي مرتب با مقامات سياسي توافق کرديم. وزير ام//ور خارجه با بيان اينکه توافق کرديم در زمينه همکاري در حوزه فناوريهاي پيش//رفته، بخشخصوصي و دولتي ايران با قرقيزستان همکاري داش//ته باشند، خاطرنش//ان کرد: همچنين موافقت شد که صادرات و واردات ايران و قرقيزس//تان بي//ش از پيش در زمينههاي مختلف افزايش پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.