تکليف ادمينهاي کانالهاي تلگرامي حامي دولت را مشخص کنيد

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با تاکيد بر نادرست بودن شيوه برخورد با ادمينهاي کانالهاي تلگرامي بازداشتشده، گفت: اين درست نيست که هشداري ندهيم و ناگهان 12 کانال را ببنديم و اجازه ندهيم کسي اين افراد را ببيند و تکليفشان را هم روشن نکنيم که چرا و چگونه بايد محاکمه شوند. مسعود پزشکيان با اشاره به بازداشت 12 نفر از ادمينهاي کانالهاي تلگرامي اصالحطلب و حامي دولت و فضاي امنيتي کشور در آستانه انتخابات گفت: بازداشت اينچنيني افراد کار درس//تي نيست. اگر سيستم ما هوشيار و آگاه است، بايد در قدم نخست به افراد اعالم کند راهي که ميروند اشتباه است و به جادهخاکي رفتهاند. اقدامي ميکرديم، به آن افراد اطالع ميداديم، يا اطالع عمومي ميداديم تا همه بفهمند يک رس//انه خارج از چارچوبهاي قانوني و اشتباه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.