آغاز عمليات بازسازي مناطق آسيب دیده

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييسجمهور در بازديد خود از مردم سيلزده استان آذربايجان شرقي به وزارت راه و بنياد مسکن دستور داد عمليات بازسازي خانههاي آسيبديده از سيل را آغاز کنند. روحاني با اشاره به اينکه مردم روستاي چنار طي روزهاي اخير با حوادث بسيار سختي از جمله از دست دادن 20 نفر از عزيزانشان مواجه شدند که بسيار تکاندهنده است، اظهار داشت: دولت همه توان و تالش خود را براي بازسازي منازلي که دچار تخريب کامل شده يا آسيب ديده، به کار خواهد گرفت و در اين راستا کمکهاي بالعوض و تسهيالت ارزانقيمت ارائه خواهد داد و اجازه نميدهد سختي و مشکالت شما براي بلندمدت ادامه داشته باشد. رييسجمهور ادامه داد: دولت در بلندمدت براي اينگونه روس//تاهايي که منازل مردم در مسير رودخانهها و در خطر سيل قرار دارد، تصميمات الزم را اتخاذ خواهد کرد، چرا که بايد در اين راستا مراقبتهاي الزم انجام شده و احتياط کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.