شروعبررسیپروندههايباابعادسياسيوامنيتي

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- معاون اول قوهقضاييه خطاب به روساي دادگستريها و دادستانهاي مراکز استانها گفت: برخي پروندههايي که داراي ابعاد غيرحقوقي مانند سياسي امنيتي است را ابتدا با مشورت شروع کنيد و مسايل پيش رو را در نظر بگيريد و اقدامات پيشگيرانه انجام دهيد. غالمحس//ين محسنياژهاي تصريح کرد: افرادي که در فضاي مجازي کار ميکنند، وابس//ته به سرويس خارج هستند و ممکن است اطالع نداش//ته باشند اما قطعا حامي آنها س//رويس خارجي است. مديران برخي کانالهاي تلگرامي دستگير شدند و شش نفر از آنها در بازداشت هستند اما شاهد بوديم باز ظرف چند ساعت اين کانالها باال بودند و مطلب در آنها منتش//ر ميشد. وي خطاب به روساي دادگستريها و دادستانهاي مراکز استانها گفت: در مبارزه با آنها مورد هجمه قرار ميگيريد. براي مبارزه با فساد کوتاه نياييد و ممکن است در آينده با فتنه و فسادهايي روبهرو شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.