تشکيلکميتهبررسيتخلفاتانتخاباتي در وزارت کشور

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزير کشور گفت: کميته بررسي تخلفات انتخاباتي به منظور بررس//ي تبليغات و فعاليتهاي انتخاباتي در وزارت کشور تشکيل شد. عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کش//ور با بيان اينکه »ما در وزارت کشور همانند دورههاي قبل از انتخابات، کميته بررس//ي تخلفات انتخاباتي را تش//کيل داديم« اظهار داشت: اين کميته مخصوص بررسي تبليغات و فعاليتهاي نامزدهاي انتخابات، حاميان آنها و احزاب و گروههاي سياسي در رسانههاي مکتوب و مجازي است. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا تخلفيهمتاکنونگزارششدهاست،تصريحکرد:بلهگزارشهايمتعددي از سوي نامزدها و ستادهاي آنها به ما رسيده و همکاران ما هم در حال بررسي اين گزارشها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.